Metody TQM

Podstawowe założenia systemu TQM zostały zaczerpnięte z prac J. Jurana, który już w roku 1951 podał zasadnicze elementy systemu zapewniania jakości, oraz z prac W.E. Deminga, który w roku 1982 opisał system zarządzania przedsiębiorstwem prowadzący do zwiększenia produktywności bez zmniejszenia jakości i niezawodności wyrobów i umożliwiający zwiększenie udziału w rynku. Zaproponowany przez Deminga system zarządzania jest znany pod nazwą: „koło Deminga” (Deming – Wheel) lub „cykl Deminga”: planuj – wykonaj – sprawdź – działaj (Plan – Do – Check – Action). System Deminga obejmuje ciągły obieg działań mających na celu ustawiczne ulepszanie zarówno wyrobu, jak wszystkich związanych z jego powstawaniem i istnieniem procesów. Schemat „koła Deminga” przedstawiono na rys. 3.2.

Idee kompleksowego zarządzania jakością zostały sformułowane i opublikowane w USA, lecz w pełni zostały najpierw wdrożone do praktyki w Japonii. Praktyczne rozwinięcie w Japonii skutecznego zarządzania jakością nazwano metodą KAIZEN. Metoda ta polega na ulepszaniu realizowanych w przedsiębiorstwie procesów dzięki pełnemu zaangażowaniu się wszystkich pracowników.

TQM jest także metodą usuwania błędów przez wspólne działania mające na celu poprawę jakości pracy. Błędy mają tendencję do powielania się. Błąd w jednej części procesu wywołuje problemy w innej części, a to prowadzi do błędów w dalszej pracy. Usuwanie skutków takich błędów, jak wskazał Juran, może pochłaniać około 10% ogólnych obrotów przedsiębiorstwa. Podobną opinię wyraża również Feigenbaum pisząc, że w każdym przedsiębiorstwie istnieje tzw. „ukryta fabryka”, wytwarzająca do 10% całości produkcji, co odnosi się do wytwarzania złomu, usuwania błędów, napraw i poprawek wadliwych wyrobów, zamieniania klientom niezdatnych wyrobów na wyroby dobre, świadczenia usług gwarancyjnych itp. Należy zatem dążyć nie tylko do usuwania skutków popełnianych błędów, lecz przede wszystkim – do zapobiegania powstawaniu błędów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>