MODELE NIEZAWODNOŚCI I GOTOWOŚCI OBIEKTÓW NAPRAWIALNYCH

Podane w p. 6.2 charakterystyki trwałości i niezawodności (funkcyjne i liczbowe) są słuszne dla wyrobów nienaprawialnych, tzn. takich, które mogą być użytkowane tylko do pierwszego uszkodzenia się. Jeżeli mamy do czynienia z wyrobami naprawialnymi (odnawialnymi), to charakterystyki te są stosowane jako funkcje i wskaźniki niezawodności takich wyrobów tylko do pierwszego ich uszkodzenia. Trudno zdefiniować trwałość wyrobów naprawialnych, gdyż naprawy często polegają na wymianie uszkodzonych elementów na elementy nowe lub regenerowane i po długim okresie eksploatacji trudno stwierdzić, które elementy były wymienione oraz ile razy to nastąpiło. Dla wyrobów naprawialnych stosowanych jest kilkadziesiąt ilościowych charakterystyk niezawodności.

Jeżeli czas odnowy (wymiany) jest pomijalny w porównaniu z czasem poprawnego funkcjonowania wyrobu, to proces użytkowania i wymian wyrobu

Ważną grupą charakterystyk niezawodności takich wyrobów są funkcyjne i liczbowe charakterystyki zmiennych losowych tj, gdzie i jest numerem kolejnego przedziału czasu poprawnego funkcjonowania do uszkodzenia wyrobu: i = 1, 2, 3, … Jeżeli te zmienne losowe są takie same, to mówimy o średnim czasie między uszkodzeniami wyrobu Tz, w literaturze anglojęzycznej oznaczanym MTBF (Mean Time Between Failures).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>