Na czym polega QFD? – ciąg dalszy

Powiązania kolejnych faz analizy QFD polegają na uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania „co trzeba uzyskać?” oraz ,jak to uzyskać?”. W ten sposób w każdej fazie są stawiane wymagania, które powinny być spełnione w fazie następnej.

Po opracowaniu rozwiązania konstrukcyjnego wyrobu należy przeprowadzić analizę możliwych jego uszkodzeń i skutków, które te uszkodzenia mogą wywoływać. Postępowanie takie nosi nazwę analizy postaci (rodzajów) uszkodzeń i ich skutków i jest zazwyczaj oznaczane skrótowym symbolem FMEA (Failure Modę and Effect Analysis) [24], Przy dokonywaniu oceny skutków potencjalnych uszkodzeń można dokonywać ich klasyfikacji ze względu na rozmaite zagrożenia, jakie mogą wystąpić po każdym uszkodzeniu. Mogą być przyjmowane rozmaite kryteria, lecz najczęściej bierze się pod uwagę kryteria ekonomiczne, zagrożenia ergonomiczne, ekologiczne itp. Tak dokonywana analiza potencjalnych uszkodzeń projektowanego wyrobu jest oznaczana FMECA (Failure Modę, Effect and Criticality Analysis) [24],

Głównym celem takiej analizy jest wyznaczenie cech wyrobu oraz procesów wytwórczych, które mogą mieć wpływ na powstawanie uszkodzeń podczas użytkowania. Podczas analizy wykorzystuje się doświadczenie i wiedzę pochodzącą ze wszystkich możliwych źródeł, jaką dysponują wszyscy członkowie zespołu projektowego. Na pełną analizę FMECA składają się następujące czynności:

– identyfikacja wszystkich elementów i funkcjonalnych skojarzeń elementów wyrobu oraz sposobów ich funkcjonowania

– identyfikacja rodzajów uszkodzeń skojarzeń funkcjonalnych i elementów wyrobu

– ustalanie skutków, S, poszczególnych uszkodzeń

– oszacowanie przypuszczalnych możliwości (prawdopodobieństw P) wystąpienia poszczególnych uszkodzeń podczas zakładanego okresu użytkowania wyrobu

– ocena trudności, D, wykrycia potencjalnego uszkodzenia przed dostarczeniem wyrobu klientowi

– wyznaczenie tzw. wskaźnika znaczenia uszkodzenia, C, będącego iloczynem wielkości skutków S, prawdopodobieństw P i trudności wykrycia D:

C = SPD oraz uszeregowanie wg malejących wartości tego wskaźnika dla rodzajów możliwych uszkodzeń

– poczynając od najgroźniejszych uszkodzeń (według ustalonej uprzednio kolejności) wykrycie przyczyn, które mogą wywoływać poszczególne uszkodzenia

– opracowanie przedsięwzięć zapobiegających wystąpieniu przyczyn uszkodzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>