Negatywna opinia o kontroli jakości

Negatywna opinia o kontroli jakości panuje nie tylko w dyrekcjach, ale w działach produkcyjnych. Bez odpowiedniej kontroli technicznej nie można jednak sterować jakością. Wyniki kontroli technicznej są instrumentem pomia- rów jakości procesów wytwórczych i wskazują przedsięwzięcia, które należy zrealizować. Kontrola techniczna, między innymi, realizuje trzy zasadnicze funkcje:

– 1) ochrona reputacji firmy przez zapobieganie docieraniu wadliwych wyrobów do klienta,

– 2) eliminowanie nieproduktywnej pracy przez wykrywanie wadliwych części w możliwie wczesnym stadium wytwarzania wyrobu,

– 3) dostarczanie kierownictwu (wszystkich szczebli zarządzania) informacji o ilości i miejscach powstawania wad oraz ich przyczynach.

Sterowanie jakością i niezawodnością wyrobów ma szerszy zasięg od kontroli technicznej, ale obejmuje ją i korzysta z jej wyników. Rozpoczyna się od wyznaczenia wymaganego poziomu jakości i niezawodności wyrobu na wstępnym etapie projektowania. Dział badań i rozwoju firmy powinien stworzyć wstępną koncepcję wyrobu, który będzie odpowiadać wymaganiom nabywców. Należy opracować szczegółową specyfikację takich wymagań, dotyczącą cech warunkujących przydatność użytkową wyrobu oraz dopuszczalnych szybkości zmian tych cech, co zapewni odpowiednią niezawodność wyrobu. Wymagania te powinny dotyczyć też jakości projektowej wyrobu, tzn, jego klasy. Trzeba podjąć decyzje, co do zakresu potrzeb, które wyrób będzie zaspokajał, oraz co do jego ceny. Samochód „Fiat 126″ i samochód ,Mercedes” zaspokajają podobne potrzeby, ale ich jakości projektowe (i ceny) są, z założenia, inne. Po ustaleniu klasy wyrobu (jakości i niezawodności projektowej oraz ceny) należy wyspecyfikować wartości cech decydujących o jego przydatności użytkowej. Jest to trudne, gdyż jakość projektowa jest na ogół wyższa od faktycznej jakości wyrobu, uzyskiwanej w wyniku procesów wytwórczych, a niezawodność w użytkowaniu wyrobu może być (i zazwyczaj jest) niższa od niezawodności zakładanej w projektowaniu. Dlatego poziom projektowej jakości i niezawodności wyrobu powinien być wyższy od poziomu wymaganego do zaspokojenia potrzeb użytkowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>