Nr Kryteria i zagadnienia Maks. liczba punktów Zagadnienie Kryterium

– 1 Zarządzanie przedsiębiorstwem (9%) 90

– 1.1 Jakość zarządzania na najwyższym szczeblu 45

– 1.2 Zarządzanie jakością 25

– 1.3 Odpowiedzialność wobec społeczeństwa 20

– 2 Informacja i analiza (7,5%) 75

– 2.1 Wykorzystywanie informacji o jakości i niezawodności 20

– 2.2 Porównania z konkurencją (benchmarking) 15

– 2.3 Analizy i wykorzystanie danych o przedsiębiorstwie 40

– 3 Strategiczne planowanie jakości i niezawodności wyrobów 55

– 3.1 Planowanie procesów w przedsiębiorstwie 35

– 3.2 Cele dotyczące jakości oraz wyników przedsiębiorstwa 20

– 4 Rozwój pracowników i kierowanie personelem 140

– 4.1 Planowanie rozwoju kadr i kierowanie personelem 20

– 4.2 Organizacja i metody pracy 45

– 4.3 Wykształcenie, kwalifikacje i szkolenie pracowników 50

– 4.4 Zadowolenie pracowników z firmy i wykonywanej pracy 25

– 5 Zarządzanie jakością procesów 140

– 5.1 Wprowadzanie nowych wyrobów (lub usług) 40

– 5.2 Procesy wytwórcze i dystrybucyjne 40

– 5.3 Inne procesy w przedsiębiorstwie oraz serwis producenta 30

– 5.4 Możliwości dostawców i jakościowa ocena dostaw 30

– 6 Wyniki zapewniania jakości i wyniki przedsiębiorstwa 250 ó.l Jakość i niezawodność dostarczanych na rynek wyrobów (lub usług) 75

– 6.2 Wyniki przedsiębiorstwa, mierzone ilościowymi wskaźnikami 130

– 6.3 Jakość i niezawodność dostarczania wyrobów klientom” 45

– 7 Ukierunkowanie na klientów i zadowolenie klientów 250

– 7.1 Stopień znajomości potrzeb klientów i potrzeb rynku 30

– 7.2 Zarządzanie kontaktami i współpracą z klientami 30

– 7.3 Sposoby oceny stopnia zadowolenia i satysfakcji klientów 30

– 7.4 Poziom oceny zadowolenia i satysfakcji klientów z wyrobu i serwisu 100

– 7.5 Ocena zadowolenia klientów w porównaniu do konkurencji 60

– Maksymalnie możliwa do uzyskania liczba punktów – 1000

Benchmarking

Benchmarking jest porównywaniem się z innymi przedsiębiorstwami. Mogą być oceniane pod względem asortymentowym, ilościowym, terminowym, a także ze względu na zgodność cech dostarczanych wyrobów z cechami wyspecyfikowanymi w zamówieniach (mogą występować rozmaite pomyłki),

Z dotychczasowych doświadczeń wynika [33], że dobrze zarządzane i dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa podczas przeprowadzonej pierwszy raz analizy według tych wskazań uzyskują około 400 punktów. Przedsiębiorstwa, które konsekwentnie i z sukcesem od kilku lat wdrażają TQM, osiągają około 750 punktów i jest to poziom, po osiągnięciu którego można próbować ubiegać się o nagrodę jakości MBA. Wynik ten wskazuje jednak, że i w takich przedsiębiorstwach można jeszcze wiele ulepszyć.

Zaletą tej metody oceniania jest to, że przy jej stosowaniu możliwe jest formułowanie prostych celów, np. osiągnęliśmy już około 400 punktów, a w ciągu najbliższego roku powinniśmy poprawić ten wynik o 100 punktów. Realizowane przedsięwzięcia dają wyniki, które można z roku na rok dość dokładnie oceniać ilościowo. Bez dających się mierzyć usprawnień i bez konsekwentnie dokonywanych ocen i porównań z innymi firmami (benchmarking) zazwyczaj nie udaje się osiągnąć więcej niż 50% punktów w obrębie każdego z kryteriów [33].

W dużych przedsiębiorstwach, mających kilka oddziałów lub zakładów, możliwe jest przeprowadzanie wewnętrznego benchmarkingu. Jeżeli każda z takich jednostek organizacyjnych okresowo dokonuje autoanalizy, to na podstawie porównania uzyskanych wyników można stwierdzić, która z nich w jakich zakresach jest lepsza od innych. Można wówczas wzajemnie się od siebie uczyć i współpracować w poprawianiu wyników wszystkich jednostek przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>