Obliczenia wadliwości

Obliczenia wadliwości w próbach są łatwe i przeprowadza się je tak, jak dla W, lecz wnioskowanie o wadliwości produkcji wymaga znajomości odpowiednich do tego celu metod statystyki matematycznej. W wyniku postępowania statystycznego uzyskuje się oceny wadliwości partii wytwarzanych wyrobów z pewną dokładnością (rozumianą w sensie statystycznym).

Wyznaczanie dokładności ocen wadliwości badanej partii wyrobów jest zadaniem dość skomplikowanym, przy czym wyróżnia się przypadek prostszy, w którym cecha X ma rozkład normalny, a dopuszczalne jej wartości są symetrycznie rozłożone względem wartości oczekiwanej. Do wnioskowania w takim przypadku zostały opracowane specjalne tablice statystyczne, które umożliwiają odczytywanie poszukiwanych ocen, jeżeli znamy wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe badanej cechy X. Jeżeli nie dysponujemy takimi informacjami, to trzeba korzystać z wartości średniej i średniego odchylenia w badanej próbie, a obie te wielkości są zmiennymi losowymi w przestrzeni prób. Istotną sprawą jest wówczas oszacowanie dokładności wyznaczanych ocen wadliwości partii wyrobów. Uzyskane oceny (wraz z oszaco-

– 97 waniami ich dokładności) charakteryzują początkową niezawodność wytworzonych wyrobów. W tym ce!u mogą być np. stosowane metody przedziałów ufności na przyjętym poziomie ufności, którym jest prawdopodobieństwo wynoszące np. 0,9, 0,95, lub 0,99, w zależności od przyjętego ryzyka popełnienia błędu przy wnioskowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>