OCENA NIEZAWODNOŚCI PODCZAS PROJEKTOWANIA WYROBÓW

W badaniach prowadzonych podczas eksploatacji i użytkowania można ocenić faktyczną trwałość i niezawodność wyrobów. Zależą one od cech nadanym wyrobom w procesie produkcji (poczynając od etapu projektowania az po dostarczanie klientom) oraz od warunków, w jakich wyroby są użytkowane i eksploatowane. Warunki te wykazują przypadkową zmienność, a sposoby eksploatacji również mogą być rozmaite. Projektant nie może w pełni przewidzieć oddziaływań otoczenia na wyrób, a także sposobów postępowania użytkowników z wyrobami. Pomimo to próbuje się oceniać, wprawdzie w sposób przybliżony, jakość i niezawodność już podczas projektowania i wytwarzania wyrobu. Mamy do czynienia z jakością i niezawodnością projektową (zakładaną podczas projektowania) oraz z jakością i niezawodnością po zakończeniu procesu wytwarzania i dystrybucji wyrobu oraz podczas użytkowania i eksploatacji, czyli z faktyczną jakością i niezawodnością wyrobu.

Projektowa jakość i niezawodność jest na ogół wyższa od jakości i niezawodności faktycznej. Zakładając poziom jakości i niezawodności projektowanego wyrobu uwzględnia się aktualny poziom tych cech dla wyrobów podobnego rodzaju, lecz trzeba także brać pod uwagę fakt, że w miarę postępu naukowo-technicznego, doskonalenia technik wytwarzania i poprawy zamożności społeczeństwa optymalny poziom jakości i niezawodności wyrobów podwyższa się. Można to prześledzić np. na trendach zmian jakości i niezawodności samochodów, komputerów, telewizorów itp. Dlatego jakość i niezawodność projektowa powinny być wyższe od wielkości tych cech w odniesieniu do wyrobów aktualnie produkowanych i powinny wynikać z trendów zmian tych cech w czasie oraz z okresu, na który jest przewidywane wytwarzanie danego wyrobu oraz jego użytkowanie i eksploatacja. Projektowany wyrób będzie produkowany za kilka lat i ptzez kilka lat, a w użytkowaniu i eksploatacji będzie pozostawał jeszcze przez wiele lat po zakończeniu jego wytwarzania. Pod koniec tego okresu wymagany poziom jakości i niezawodności wyrobów danego rodzaju może być znacznie większy od poziomu istniejącego w chwili, gdy podejmuje się decyzję o projektowaniu nowego wyrobu. W tym czasie poziom jakości i niezawodności wyrobów danego rodzaju wzrośnie, co należy uwzględnić w projektowaniu, wyznaczając wymagany poziom jakości i niezawodności projektowej wyrobu (rys. 7.20).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>