Od fazy projektowania do gotowego wyrobu

Podczas prac związanych z istnieniem wyrobu trzeba sporządzić zestawienie faz cyklu istnienia (cyklu życia) wyrobu, w których przedsiębiorstwo pełni funkcję wiodącą, wykonawczą, kontrolną, wspomagającą itp.:

– W fazie projektowania przedsiębiorstwo pełni funkcję wiodącą, wykonawczą i kontrolną w zapewnianiu wymaganej projektowej jakości i niezawodności wyrobu oraz projektowej jakości wszystkich procesów związanych z jego wytwarzaniem, eksploatacją, użytkowaniem i likwidacją.

– W fazie przygotowania wytwarzania wyrobu przedsiębiorstwo pełni funkcję wiodącą, wykonawczą i kontrolną w tworzeniu odpowiedniego systemu wytwórczego, chociaż w przygotowaniu wytwarzania mogą uczestniczyć także dostawcy i wykonawcy spoza przedsiębiorstwa.

– W fazie wytwarzania wyrobu wiodącą funkcją jest zapewnienie wymaganej jakości procesów wytwórczych przez praktyczną weryfikację oraz doskonalenie zaprojektowanej technologii wytwarzania, zapewnienie stabilności procesów i jednakowej jakości gotowych egzemplarzy wyrobu.

– W fazie dystrybucji wyrobów wiodącą funkcją jest zapewnienie jakości i niezawodności prac dystrybucyjnych w aspektach: terminowym, asortymentowym i ilościowym, a także w aspekcie stanu wyrobów zgodnego z zamówieniami klientów.

– W fazie eksploatacji i użytkowania wyrobów przedsiębiorstwo pełni funkcje wspomagające polegające na świadczeniu usług serwisowych (przeglądy i naprawy gwarancyjne, naprawy w okresie rękojmi i oraz naprawy wykonywane po okresie gwarancji, dostawy części zamiennych itp.), oferowaniu wyrobów komplementarnych i dodatkowych usług (np. modernizacji wyrobu, instalowania dodatkowego wyposażenia itp.).

– W fazie likwidacji wyrobu przedsiębiorstwo pełni funkcję wspomagającą w wykonywaniu operacji likwidacyjnych, odzyskiwaniu surowców wtórnych i ponownym wprowadzaniu ich do produkcji, przy czym chodzi także o zaoferowanie nowych wyrobów, utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów.

Faza eksploatacji i użytkowania jest nadrzędna w całym cyklu istnienia wyrobu. W tej fazie jest zaspokajana konkretna potrzeba nabywcy wyrobu w tym celu był inicjowany cały cykl istnienia wyrobu, który powinien charakteryzować się odpowiednią jakością i niezawodnością. Do tej fazy odnoszą się pojęcia jakości użytkowej i niezawodności wyrobu oraz jakości eksploatacyjnej wyrobu, zwanej także jakością obsługowo-naprawczą. Zrozumienie przez producenta nadrzędności fazy użytkowania i eksploatacji w całym cyklu istnienia wyrobu stanowi podstawowy warunek właściwego sterowania jakością i niezawodnością wyrobów oraz zarządzania jakością wszystkich wykonywanych prac w przedsiębiorstwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>