Opis niezawodności obiektu o strukturze zmiennej

Badaniami niezawodności objęto też prasy zbierające wysokiego stopnia zgniotu „Jaga” Z-215, sieczkarnie połowę przyczepiane KS-lp, pługi ciągnikowe ,Atlas”, ładowarki czołowe Ł-2. Skala badań niezawodności maszyn i urządzeń rolniczych była znaczna.

More

Program „Niezawodność za wszelką cenę”

Podobnym zagadnieniem była zmienność obciążeń elementów maszyn podczas użytkowania w zmiennych warunkach. Obciążenia mogą zmieniać się w dużym zakresie, przy czym często występuje prawdopodobieństwo obciążeń przekraczających wytrzymałość elementów. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że wytrzymałość elementów może ulegać zmianom (na ogół obniżaniu) w miarę upływu czasu na skutek oddziaływań otoczenia. Zagadnienia te również zaczęto brać pod uwagę podczas projektowania obiektów technicznych.

More

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Jednym z istotnych czynników produkcji, obok technicznych środków rzeczowych (maszyny, urządzenia, przyrządy technologiczne i kontrolno-pomiarowe, narzędzia, budynki, budowle itp.), materiałów (surowce, materiały konstrukcyjne, półfabrykaty, części, podzespoły, zespoły lub moduły montażowe itp.), energii (elektrycznej, cieplnej, mechanicznej, promieniowania elektromagnetycznego itp.), środków finansowych i kwalifikowanej pracy ludzkiej, są informacje. Informacje stanowią podstawowy czynnik umożliwiający zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym również – zarządzanie jakością wszystkich prac w firmie, a także zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów.

More

Sterowanie przebiegiem i wynikami procesu wytwórczego część 2

Pomimo że w metodzie opracowanej przez Shainina stosowany jest uproszczony eksperyment czynnikowy, to jednak przy dużej liczbie czynników wpływających na wyniki procesu wytwórczego ułożenie planu i przeprowadzenie takiego eksperymentu może nastręczać wiele trudności. Dalszym uproszczeniem, ułatwiającym praktyczne przeprowadzanie badań, jest metoda zaproponowana przez Taguchi. W tej metodzie wyróżnione czynniki dzieli się na takie, które (zdaniem projektanta) mogą być sterowalne, i na zakłócające czynniki niesterowalne, a następnie prowadzi się oddzielne badania wpływu każdego rodzaju czynników na uzyskiwane wartości cech części wyrobu i na zmienność tych cech. Po przeprowadzeniu pomiarów dokonuje się oceny wpływu każdego czynnika na wartość średnią wielkości charakteryzującej wynik procesu (co umożliwia wybranie czynników najbardziej przydatnych do sterowania wartością średnią) oraz na odporność procesu na oddziaływanie czynników niesterowalnych, traktowanych jako zakłócenia. Do praktycznego stosowania tej metody opracowano specjalne tablice planów eksperymentu oraz wzory do wyznaczania wpływu czynników na charakterystyki procesu.

More

Decyzje dotyczące jakości i niezawodności projektowej wyrobów

Górna krzywa na rys. 4.4 charakteryzuje wartość relatywną wyrobu. Wartość ta początkowo szybko rośnie ze wzrostem jakości i niezawodności, po czym jej wzrost maleje, gdyż szybko rośnie też cena wyrobu. Po przekroczeniu pewnego poziomu ceny nabywcy nie kupią wyrobu, pomimo że jego jakość i niezawodność są bardzo wysokie. Krzywa dolna wskazuje wzrost kosztów zwiększania jakości projektowej wyrobu. Koszty te od pewnego poziomu jakości rosną bardzo szybko. Punkt (o współrzędnych i przecięcia się tych krzywych wskazuje maksymalną jakość, którą można brać pod uwagę. Ponosząc koszty max i wytwarzając wyrób o jakości

More

Pojęcie gotowości obiektu technicznego

Pojęcie gotowości obiektu technicznego sformułowano podczas analizy tzw. „systemów szybkiego reagowania”, znanych jako systemy typu „pogotowie”, np. pogotowie medyczne, weterynaryjne, przeciwpożarowe, policyjne itp. Zgłoszenia zadań do wykonania przez takie systemy występują w losowych chwilach czasu i chodzi o to, by w takich chwilach naprawialny obiekt techniczny, niezbędny do wykonania zadań, był w stanie zdatności (a nie pozostawał w naprawie).

More

Total Quality Management – czym jest?

Z chwilą podjęcia decyzji o wdrażaniu kompleksowego zarządzania jakością, TQM (Total Quality Management), zarządzanie to zostało rozciągnięte na wszystkie rodzaje wykonywanych w firmie działań, a systemy CAQA stały się podstawowym elementem systemów CIMM, obejmujących zarządzanie całym przedsiębiorstwem.

More

Procesy informacyjne w systemie komputerowym

Schemat przebiegów niektórych procesów o informacyjnym charakterze w systemie CAQA jest przedstawiony na rys. 10.3.

More

Odpowiednie sposoby oceny niezawodności – ciąg dalszy

Następnie szacuje się dokładność wyznaczania ocen parametrów (dla rozkładu wykładniczego – jednego parametru X), przy czym można np. stosować metodę przedziałów ufności. W rezultacie otrzymuje się ocenę całego przebiegu dystrybuanty zmiennej losowej x, F{t), lub funkcji niezawodności, R(t), oraz krzywe opisujące granice przedziałów ufności dla wszystkich wartości takich funkcji, np. tak, jak przedstawiono na rys. 7.6 dla funkcji R(t).

More

STAN NAUKI I TECHNIKI

Zagadnieniami jakości i niezawodności w Polsce zajmowano się już przed drugą wojną światową. Praktycy zdawali sobie sprawę z rozrzutu właściwości materiałów konstrukcyjnych, z pogarszania się ich właściwości w miarę upływu czasu i ze zmienności obciążeń. Postulowano uwzględnienie tych zjawisk przy konstruowaniu maszyn i urządzeń.

More

Czym jest rezerwa nieobciążona?

Rezerwa nieobciążona, czyli zimna, polega na tym, że od początku użytkowania systemu obciążony jest tylko jeden element (element podstawowy). Elementy rezerwowe nie są obciążone, lecz po uszkodzeniu się elementu podstawowego zostaje on natychmiast zastąpiony jednym z elementów rezerwowych. Mogą być rozpatrywane rozmaite przypadki, np. taki, w którym elementy rezerwowe nie zmieniają swoich właściwości podczas oczekiwania na włączenie ich do funkcjonowania, lub taki, że właściwości elementów rezerwowych mogą ulegać zmianie podczas ich przechowywania itp.

More

Toyota jako wzró skutecznego wdrażania systemu TQM

Ogólnie biorąc, chodzi o to, że indywidualny klient ma poczucie własnej odrębności i zjawisko to, dzięki wzrostowi możliwości nabywczych, będzie się pogłębiać. Najwyraźniej daje się ono zaobserwować w modzie, zwłaszcza damskiej, lecz występuje także w innych dziedzinach produkcji. Znana wypowiedź H. Forda: możecie państwo otrzymać samochód w dowolnym kolorze, pod warunkiem jednak, że bądzie to kolor czarny obecnie nie zdaje egzaminu. Klient ma możliwość zamówienia samochodu zgodnie z własnymi życzeniami. Dotyczy to wielu cech, których wybór przedsiębiorstwo oferuje. Nawet wtedy, gdy danego wariantu doboru cech nie ma w katalogu, to i tak istnieje możliwość spełnienia życzeń klienta za dopłatą, niezależnie od tego, gdzie zamówienie jest składane.

More

Oceny wskaźników niezawodności opryskiwaczy

Badania niezawodności maszyn rolniczych rozpoczęto w Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie już na początku lat sześćdziesiątych badano opryskiwacze ORK „Olza”, MT-300 „Morawa”, ORC-700 „Ślęza” i ORZ-300A „Ter- mit” [8j. Oceny niezawodności dokonywano na trzech poziomach złożoności: maszyna, jej zespoły i części. Schemat podziału opryskiwacza na zespoły podano na rys. 7.8. W zależności od warunków, w jakich oprysk będzie wykonywany (uprawy połowę bądź sad), do maszyny będzie montowana belka połowa bądź lance sadownicze. Struktura niezawodnościowa opryskiwacza pozostanie szeregową, będzie jednak zmienna, gdyż w funkcjonowaniu raa- szyny będą uczestniczyć inne zespoły. Jest to sytuacja typowa dla maszyn, które mogą być użytkowane w wielu zastosowaniach.

More

Sterowanie i kontrola wytwarzania

Przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia wydajności produkcji i konkurencyjności wyrobu. Sterowanie i kontrola wytwarzania powinny być prowadzone zgodnie z udokumentowanymi (głównie w tzw, „Księdze jakości”) procedurami i instrukcjami. Wyniki kontroli są rejestrowane, a wykonane wyroby są oznaczane w celu jednoznacznej ich identyfikacji. Wyniki badań kontrolnych oraz ich zakres są podawane w tzw. „Karcie identyfikacyjnej wyrobu” przez kontrolę techniczną, a dla wyrobów finalnych przez Biuro Kontroli Wyrobów Gotowych. Trzeba prowadzić też kontrolę procesów wytwarzania wyrobów, poczynając od materiałów wejściowych, poprzez wytwarzane części i montowane z nich podzespoły, aż do uzyskania wyrobu finalnego. Koszty kontroli jakościowej mogą być znaczne, gdyż związane są z badaniem i oceną dostarczanych do przedsiębiorstwa ogólnie rozumianych materiałów (tzn. surowców, materiałów konstrukcyjnych, kupowanych lub otrzymywanych od kooperantów części lub podzespołów itp.). Na kontrolę jakościową składają się:

More

PERSPEKTYWY ROZWOJU – ROZWINIĘCIE

System TQM został z powodzeniem wdrożony tylko w niewielu firmach. Upowszechnienie idei kompleksowego zarządzania jakością wszystkich prac skłania kierownictwa firm do wdrożenia TQM, a wiele przedsiębiorstw ubiega się o certyfikaty jakości na systemy zarządzania. Dotychczas takie certyfikaty uzyskało zaledwie kilka procent przedsiębiorstw. Na przykład, w Niemczech do 1994 r. certyfikaty zgodności z normami ISO z serii 9000 uzyskało tylko około 1% przedsiębiorstw [33]. Pomimo to, trzeba próbować przewidywać dalszy rozwój sytuacji w zakresie jakości i niezawodności wyrobów. Przy obecnej globalizacji rynków żadne przedsiębiorstwo nie może zadowolić się osiągniętą pozycją i „zatrzymać się w miejscu”. Nie można także z możliwie małymi opóźnieniami dostosowywać się do zmian zachodzących na rynkach, chociaż wiele firm tak postępuje. Dostarczanie na rynek tylko tego, czego oczekują aktualni klienci, może sprawić, że zwrócą się oni ku wyrobom, które wyprzedzają ich aktualne oczekiwania, ku wyrobom innowacyjnym, kreującym nowe potrzeby. Dlatego bycie „tanim i dobiym” przedsiębiorstwem nie będzie wystarczające. Trzeba szybko wdrażać innowacyjne pomysły i oferować je do sprzedaży jako zupełnie nowe wyroby. Musi nastąpić ewolucja w działaniach firm i w zarządzaniu nimi. Mocną stroną TQM jest to, że nakazuje ono podmiotowe traktowanie każdego pracownika i kładzie nacisk na zespołowe rozwiązywanie problemów na możliwie najniższym szczeblu. Poprzednio robotnik musiał wykonywać nakazane mu czynności, zawsze tak samo, bez konieczności zastanawiania się, dlaczego właśnie tak mają być one wykonywane. W systemie TQM uważa się, że aby optymalizować jakość i niezawodność wyrobów oraz koszty ich wytwarzania, niezbędne są kwalifikacje i doświadczenie wszystkich pracowników. Powstają samodzielne, elastyczne zespoły, w których każdy pracownik potrafi wykonywać wiele czynności. Na bieżąco są wprowadzane pomysły, jak ulepszać realizowane procesy, aby uzyskać wyrób zgodny z wymaganiami przy niskich kosztach wytwarzania, i to się na ogół udaje, co też jest mocną stroną TQM. System TQM skupia swoją uwagę głównie na eliminacji błędów i wad w aktualnych działaniach. Małe zespoły, zdolne do ulepszania procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, nie są jednak w stanie kreować nowych potrzeb potencjalnych klientów i to jest jedną ze słabych stron systemu TQM. Trzeba zatem w przedsiębiorstwie wypracować system kreujący innowacje, odznaczający się dużą elastycznością. System taki powinien szybko i elastycznie reagować na zmiany trendów w przeznaczeniu wyrobów, w rozwoju ich konstrukcji i technik wytwarzania. Być może, będzie on istotnym rozwinięciem systemu TQM, a może przyjmie zupełnie inną nazwę.

More