Nienaprawialne obiekty techniczne

Podczas podejmowania decyzji o kupnie klienci biorą pod uwagę zarówno jakość jak i trwałość oraz niezawodność wyrobów, uważając je za równie ważne. Z tych względów, trwałość i niezawodność są ważnymi elementami konkurencyjności wyrobów. Istotne jest także to, że jakość wyrobu, nie dająca się bezpośrednio ujmować ilościowo i oceniana w sposób względny (w odniesieniu do innych wyrobów zaspokajających podobne potrzeby) jest trudna do zbadania, natomiast można ilościowo opisywać trwałość i niezawodność oraz wyznaczać (na podstawie odpowiednio przeprowadzonych badań) charakterystyki niezawodności wyrobów. Umożliwia to obiektywną ocenę niezawodności danego wyrobu, bezpośrednie porównywanie wskaźników trwałości i niezawodności dla podobnych wyrobów oraz wnioskowanie o skuteczności przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę trwałości oraz niezawodności wyrobów itp.

More

„Zasada ciągłego doskonalenia procesów”

W praktyce zasada „zero defektów” w całej rozciągłości jest trudna do realizacji, a osiągnięcie takiego celu ma raczej teoretyczny charakter, gdyż zawsze mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje, które doprowadzą do błędów, niezgodności z wymaganiami i wytworzenia wadliwego wyrobu. Zasada ta jednak jest wykorzystywana do formułowania coraz ambitniejszych celów z zakresu polityki zapewniania jakości wyrobów i jakości wszystkich prac w przedsiębiorstwie.

More

Przecenienie statystycznych metod

Statystycy tego typu, jak ja, skłonni sprowadzać problem do statystycznej kontroli jakości, spodziewając się, że przez to zostaną uwolnieni od obowiązku uwzględniania innych aspektów zarządzania.

More

Zwiększanie niezawodności elementów

Na rys. 3.1 widać, że już po krótkim czasie, np. , prawdopodobieństwo tego, że wyrób ulegnie uszkodzeniu, jest większe od 0. Może on uszkodzić się (z dużym prawdopodobieństwem) już w przedziale czasu (0, tQ. Jeżeli np. w chwili f prawdopodobieństwo to wynosi 0,3, to wynik ten można (w przybliżeniu) interpretować tak, że w przedziale czasu (0,f,) z dużej liczby użytkowanych egzemplarzy wyrobu może uszkodzić się do 30%. Pod koniec drugiej wojny światowej amerykański bombowiec miał na pokładzie około 800000 lamp elektronowych, a niszczyciel ponad 1200000 lamp. Po krótkim czasie któraś z nich mogła ulec uszkodzeniu, co powodowało utratę możliwości funkcjonowania np. radiostacji, radaru pokładowego, celowników itp. Sprzęt oddawano do naprawy, która trwała długo, gdyż trudno było zidentyfikować uszkodzoną lampę pośród tysięcy innych. W tym czasie nie opracowano jeszcze metod projektowania umożliwiających szybką identyfikację uszkodzonych modułów (zespołów), podzespołów i części urządzeń pokładowych.

More

Zwycięzcy MBA

Wyróżnienie wręcza osobiście prezydent Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu media informacyjne poświęcają tej sprawie dużo uwagi. Ma to duże znaczenie również ze względów reklamowych.

More

Poprawianie jakości prac

Poprawianie jakości wszystkich prac dotyczy nie tylko wytwarzania wyrobów, lecz także zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie powinno skupiać się na:

More

Szacowanie kosztów napraw gwarancyjnych

Większość wyrobów to obiekty naprawialne, którym po uszkodzeniach można przywrócić stan zdatności. Często wykonuje się też naprawy zapobiegawcze, które powinny zapewnić wysoką niezawodność w użytkowaniu maszyn. Dotyczy to zwłaszcza maszyn użytkowanych okresowo, sezonowo lub kampanijnie, np. maszyn rolniczych, sprzętu wojskowego itp.

More

Koszty działalności zapobiegawczej

Koszty działalności zapobiegawczej – są to koszty ponoszone na planowanie poziomu jakości i niezawodności wyrobu, projektowanie sterowania jakości i niezawodności oraz sterowania procesami produkcyjnymi, metodami kontroli itp.

More

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZĘŚĆ 2

Produkcja wyrobów jest coraz częściej realizowana według kryteriów zaawansowanych technik wytwarzania (Advancend Manufacturing Technology – AMT) lub wysokiej techniki (High Technology – HT), albo obu tych technik łącznie – według kryteriów AMT/HT [6]. Najwyższą obecnie formą jest produkcja komputerowo zintegrowana, która obejmuje:

More

Analiza zgromadzonych informacji na temat uszkodzonych samochodów

Podczas analizy zgromadzonych informacji [25], uszkodzenia samochodów podzielono na cztery kategorie w zależności od wywoływanych nimi skutków:

More

MODELE NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW

Przedstawione (p. 6.2 i 6.3) wskaźniki niezawodności były definiowane dla wyrobu traktowanego całościowo. Rzadko mamy do czynienia z wyrobem, który nie jest zbudowany z wielu elementów składowych. Niezawodność złożonych obiektów zależy od niezawodności ich elementów składowych. Z tego względu opisywane są zależności między niezawodnością wyrobu a niezawodnością jego części składowych dla wyróżnionych struktur wyrobów. Mówimy wówczas o tzw. systemowym ujęciu wyrobu ze względu na jego niezawodność. Zasadniczą sprawą jest identyfikacja struktury niezawodnościowej wyrobu, która może mieć rozmaitą postać.

More

ETAP WYTWARZANIA WYROBU – ROZWINIĘCIE

Przy przygotowywaniu procesu wytwarzania nowego wyrobu może okazać się, że nie wszyscy pracownicy mają wystarczające dla spełnienia nowych wymagań kwalifikacje, co wymaga opracowania programu i przeprowadzenia szkoleń o odpowiednim zakresie. Może też wynikać potrzeba zatrudnienia specjalistów o niezbędnych umiejętnościach itd. Sterowanie jakością i niezawodnością podczas przygotowania procesów wytwórczych powinno uwzględniać wszystkie tego rodzaju czynniki, które mogą mieć wpływ na wynik wytwarzania (rys. 8.6). W szczególności należy dokonać:

More

Karty kontrolne dla cech alternatywnych

Stosowane są także karty kontrolne, na które nanosi się różnice wartości średnich mierzonej cechy i rozstępu w kolejnych próbkach, zwane kartami kontrolnymi x-R.

More

Program „Niezawodność za wszelką cenę” – dalszy opis

Program ten również realizowano przez ponad 10 lat, aż do końca lat osiemdziesiątych, a wiele rozwiązań stosuje się do dzisiaj [27], Przyjęto alternatywne założenia:

More

Total Quality

Osiąganie całkowitej jakości, jak już wspomniano, jest możliwe dzięki stosowaniu specjalnych metod zarządzania, oznaczanych TQM (Total Quality Management), które istotnie rozszerzają tradycyjne pojęcie jakości, odnoszące się do wyrobów (lub usług). Obecnie jakość obejmuje, poza wyrobem (lub usługą), także procesy produkcji, poczynając od projektowania przez przygotowanie wytwarzania i wytwarzanie wraz z kontrolą, aż po dystrybucję, sprzedaż i serwis, a ponadto jakość pracy wszystkich pracowników (z kształtowaniem możliwie najlepszych warunków pracy), jakość stosunków międzyludzkich w procesach pracy w przedsiębiorstwie, oraz jakość stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem (ochrona środowiska naturalnego, etyka działalności, odpowiedzialność społeczna, wizerunek firmy itp.).

More