Systemy CAQ

Jak wynika z powyższego zestawienia, systemy komputerowego wspomagania jakości, CAQ, czy (obecnie coraz częściej wdrażane) systemy komputerowego wspomagania zapewniania jakości, CAQA, są podsystemami tworzonych w przedsiębiorstwach systemów komputerowego wspomagania wykonywanych prac. W początkowym okresie rozwoju systemów komputerowego wspomagania najwięcej uwagi poświęcano systemom wspomagania: projektowania, CAD, obliczeń inżynierskich, CAE, oraz planowania, CAP lub CAPP,

More

Sterowanie procesami wytwarzania

Idea takiej regulacji procesu wytwórczego jest wykorzystywana do sterowania jakością podczas wytwarzania wyrobów. Połączenie obu wymienionych wyżej zasad: zmniejszania naturalnego rozrzutu cech w wytwarzanych wyrobach i tzw. „centrowania” procesu wytwórczego (rys. 8.11), składa się na sterowanie jakością procesów wytwórczych. Sterowanie takie jest dokonywane na podstawie pomiarów wartości cechy X, uzyskiwanych w wyniku procesu wytwórczego w wyrobach. Proces wytwórczy jest traktowany całościowo, a pod uwagę brane są jego wyniki. W wielu przypadkach proces wytwórczy obejmuje wiele procesów cząstkowych, których liczba może wynosić kilkaset lub nawet wiele tysięcy. W takich przypadkach trzeba brać pod uwagę jakość wszystkich procesów cząstkowych i dla każdego z nich przyjmować odpowiednie założenia, dotyczące wartości wskaźników C oraz Cpk, gdyż poprawność całego procesu wytwarzania będzie zależała oa błędów i rozrzutu wartości kształtowanych w cząstkowych procesach cech wyrobu.

More

Stwierdzanie poprawności rozwiązań projektowych

Badania mające na celu sprawdzenie poprawności rozwiązań projektowych mogą być długotrwałe i kosztowne. Jest to jednak bardzo ważna faza procesu projektowania, gdyż nie ma innego w miarę pewnego sposobu, aby dokonać takiej oceny. Często kierownictwa przedsiębiorstw, chcąc szybko wprowadzić na rynek nowy wyrób, domagają się skrócenia czasu badań i ograniczają środki na ten cel. Można podać wiele przykładów, które przyniosły przedsiębiorstwom ogromne straty na skutek niewystarczającego dopracowania rozwiązań projektowych. Szczególnego rozgłosu nabierają wady samochodów osobowych, zwłaszcza gdy wiążą się z ryzykiem wypadków. Kilka renomowanych firm samochodowych informowało, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o konieczności usuwania wad w tysiącach sprzedanych już pojazdów. Wady te dotyczyły układów kierowniczych, hamulcowych, zawieszenia itp. W jednym przypadku [25] w hydraulicznym układzie hamulcowym płytkę stalową zastąpiono odlewaną kokilowo płytką ze stopu cynku. Stop ten ulegał dość szybkiemu starzeniu, a przepuszczany przez podkładkę gaz przedostawał się do zbiornika płynu hamulcowego zmniejszając pewność hamowania. Tysiące samochodów trzeba było wycofać z eksploatacji i wymieniać wadliwe podkładki. Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa przy ograniczaniu nakładów na dopracowanie konstrukcji podczas projektowania powinno być szacowane w odniesieniu do kosztów, jakie mogą powstać po stwierdzeniu wad już po sprzedaży wyrobów. Dlatego nie należy zaniżać nakładów na pełny cykl prac projektowych.

More

Zagadnienia związane z badaniem niezawodności wyrobów – dalszy opis

Tylko badania w naturalnych warunkach użytkowania i eksploatacji mogą dostarczyć miarodajnych danych dla oceny jakości i niezawodności wyrobów. Na podstawie wyników badań maszyn w naturalnych warunkach można weryfikować przyjmowane w teorii niezawodności założenia, przy których opracowano matematyczne opisy niezawodności i zdefiniowano ilościowe (funkcyjne i liczbowe) charakterystyki trwałości, niezawodności i gotowości obiektów technicznych. Weryfikacja umożliwia wybór, spośród podanych w literaturze modeli matematycznych, opisujących w ogólny sposób niezawodność obiektów, takich modeli, które byłyby odpowiednie dla badanych wyrobów. Może także się okazać, że niektóre założenia, przyjmowane w literaturze przy opisie niezawodności obiektów, nie są dla badanych wyrobów spełnione. Powstanie wówczas konieczność dokonania nowych opisów niezawodności tych wyrobów. Podstawą do teoretycznych rozważań są wyniki badań w naturalnych warunkach użytkowania i eksploatacji obiektów stosowanych w poszczególnych dziedzinach techniki.

More

Zagadnienia związane z badaniem niezawodności wyrobów

Przedział ufności, wyznaczony na poziomie ufności 0,95, dla tej oceny ma postać (0,329, 0,721). Zatem, z prawdopodobieństwem 0,95, prawdopodobień stwo uszkodzenia się wyrobu przed upływem 600 h będzie mieściło się w przedziale od 0,329 do 0,721 ocenić średni czas zdatności między uszkodzeniami oraz średni czas naprawy, a także wyznaczyć oceny współczynnika gotowości oraz ocenę stacjonarnej wartości tego współczynnika. Metody wnioskowania statystycznego nie odbiegają od wyżej omówionych, lecz badania są długotrwałe.

More

Kntrola techniczna wyrobów

Wyroby, które zostały odebrane przez kontrolę techniczną, podlegają dalszym operacjom, głównie transportowym i magazynowym, przy czym mogą być specjalnie opakowywane i przygotowywane do transportu, magazynowania i ewentualnego przechowywania [11]. Chodzi o to, by klienci otrzymywali wyroby dobrze zabezpieczone przed oddziaływaniami otoczenia, nienaruszone, w czystych i całych opakowaniach. Wprawdzie czynności tego rodzaju na ogół nie wchodzą w skład procesów wytwórczych, lecz składają się na procesy dystrybucji i przechowywania wyrobów, to jednak zabezpieczanie przed oddziaływaniami otoczenia i pakowanie może być powiązane z procesem wytwórczym. Dlatego zagadnienia zapewniania jakości i niezawodności wyrobów w procesach ich dystrybucji można rozpatrywać w powiązaniu z procesem wytwórczym.

More

Wynik wytwarzania

Po zatwierdzeniu wstępnego projektu wyrobu należy przystąpić do opracowania projektu technicznego. Na tym etapie projektowania znana jest już struktura niezawodnościowa wyrobu, rodzaje i typy oraz liczby elementów składających się na wyrób. W celu dokładniejszej oceny niezawodności wyrobu na etapie technicznego projektowania trzeba znać nie tylko zależność niezawodności całego wyrobu od niezawodności jego elementów, lecz także zależność niezawodności elementów od obciążeń mechanicznych, cieplnych, chemicznych, elektrycznych itp., jakim mogą podlegać elementy. Obciążenia te będą wynikały z rozwiązania konstrukcyjnego i sposobu funkcjonowania wyrobu oraz z warunków, jakie mogą występować podczas użytkowania i eksploatacji wyrobu. Obciążenia elementów w wyrobie będą miały przypadkową zmienność, a uwzględnienie ich wpływu na zmiany cech obiektu wymaga znajomości rozkładów ich wartości. Jeżeli projektant dysponuje takimi danymi, to może w przybliżeniu oszacować niezawodność elementów obiektu w założonym czasie, a następnie wyznaczyć szacunkową niezawodność całego wyrobu. Uzyskana ocena będzie bliższa faktycznej niezawodności wyrobu niż ocena wyznaczana na wstępnym etapie projektowania.

More

Schemat wybranych procesów informacyjnych w systemie CAQA

Między procesami w systemie CAQA występują powiązania przyczynowo-skutkowe, np.: wyniki oceny wadliwości partii wyrobów są wprowadzane do bazy danych i przesyłane do odpowiednich działów, gdzie są poddawane analizie, następuje wnioskowanie o przyczynach wadliwości, sposobach ich eliminowania, opracowywanie odpowiednich przedsięwzięć zapobiegawczych, ich wdrażanie, kontrola uzyskanych efektów (znów poprzez wyniki oceny wadliwości), ocena skuteczności działań itp.

More

OCENA POCZĄTKOWEJ NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW

Obok prowadzenia długotrwałych, a właściwie – ciągłych badań trwałości i niezawodności wyrobów, trzeba także dysponować metodami oceny trwałości i niezawodności, dzięki którym uzyskuje się wyniki liczbowe w krótkim czasie, aby można je było wykorzystać do bieżących przedsięwzięć. Metody ilościowe zostały opracowane dla oceny jakości produkcji (wadliwości procesów wytwórczych), przez statystyczne oszacowanie wadliwości, która charakteryzuje początkową niezawodność wytworzonych wyrobów, R(0), oraz dla oceny trwałości i niezawodności w eksploatacji i w użytkowaniu wyrobu, również dokonywanej specjalnymi metodami statystycznymi.

More

Odpowiednie sposoby oceny niezawodności

W zależności od przyjętego planu badań, przy wnioskowaniu należy stosować odpowiednie sposoby oceny niezawodności: parametryczne i nieparametryczne (jeśli chodzi o dystrybuantę czasu do uszkodzenia się wyrobu i funkcję niezawodności), odpowiednie estymatory do wyznaczania ocen liczbowych wskaźników niezawodności oraz parametrów rozkładu badanych zmiennych losowych itp.

More

Integracja aspektów naukowych

Przyszłe zarządzanie będzie miało systemowy charakter dzięki integracji aspektów naukowych, technicznych, technologicznych, logistycznych, marketingowych i ekologicznych. W dużych firmach będzie to zarządzanie międzynarodowe (International Management) i będzie dotyczyć eksportu wyrobów i usług, wielonarodowych porozumień z uwzględnieniem interesów korporacji i interesów narodowych.

More

Siatka rozkładu prawdopodobieństwa

Zasadniczą sprawą jest wysunięcie właściwej hipotezy statystycznej o postaci rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej t. Przy dużym doświadczeniu osoby wykonującej weryfikację hipotezy problem ten nie nastręcza wielkich trudności. Często jednak stosowane są przybliżone metody

More

Koszty zapewniania jakości i niezawodności wyrobów

Zasadami tymi muszą kierować się wszystkie przedsiębiorstwa. Aby uzyskać wyroby zgodne z wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności, opracowuje się specjalne procedury umożliwiające właściwą realizację i nadzór procesów wytwórczych. Procedury te są zawarte w tzw. „Księdze jakości”. Mają one kilka poziomów szczegółowości, poczynając od ogólnych zasad zapewniania jakości i niezawodności, przez opisy poprawnego przebiegu poszczególnych procesów wytwórczych, aż po instrukcje wykonawcze dla każdego stanowiska roboczego i wykonywanych na nim operacji obróbkowych, kontrolnych, montażowych itp.

More

Negatywna opinia o kontroli jakości

Negatywna opinia o kontroli jakości panuje nie tylko w dyrekcjach, ale w działach produkcyjnych. Bez odpowiedniej kontroli technicznej nie można jednak sterować jakością. Wyniki kontroli technicznej są instrumentem pomia- rów jakości procesów wytwórczych i wskazują przedsięwzięcia, które należy zrealizować. Kontrola techniczna, między innymi, realizuje trzy zasadnicze funkcje:

More

Lata osiemdziesiąte a jakość wyrobów

W latach osiemdziesiątych programy zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów wymagały zmian ze względu na odchodzenie od wiełkoseryjnej lub masowej produkcji „statystycznie jednakowych” wyrobów i przyjmowanie zasady wytwarzania na zamówienia w tzw. „elastycznych systemach produkcyjnych”, sterowanych komputerowo. Metody zapewniania wymaganej jakości i niezawodności wyrobów przy takim wytwarzaniu były i nadal są intensywnie opracowywane. Tworzone są sterowane komputerowo systemy wspomagania jakości wyrobów, poczynając od prac projektowych, a kończąc na automatycznym testowaniu gotowych wyrobów. W takich systemach stosowane są następujące układy komputerowego wspomagania:

More