Kształcenie specjalistów do spraw jakości i niezawodności wyrobów

Po szkoleniu Dział Szkolenia powinien dokonać oceny jego wyników i wyciągnąć wnioski do dalszych szkoleń. Konsekwentne prowadzenie szkoleń gwarantuje odpowiednie przygotowanie pracowników, którzy świadomie będą realizować politykę jakości zamierzoną przez dyrekcję firmy.

More

Krztałcenie inżynierów w zakresie jakości i niezawodności

Najważniejszym efektem kształcenia inżynierów w zakresie jakości i niezawodności była zmiana istoty tego kształcenia. Nie jest to łatwe do wyjaśnienia, lecz można podjąć taką próbę. Chodzi o to, że inżynierowie byli kształceni przy wykorzystaniu deterministycznej metodologii opisu zjawisk. Przebiegi zjawisk i zależności między wielkościami były opisywane matematycznie jako niezmienne, niezależne od przypadkowych czynników. Jeżeli np. inżynier miał dobrać wymiary przekroju części maszyny, to musiał znać obciążenie tej części i powinna to być konkretna wartość, np. tzw. „siły”, która może być przez ten przekrój „przenoszona”. Jeżeli nawet zdawano sobie sprawę z tego, że siła może zmieniać się w pewnych granicach, to i tak do obliczeń przyjmowano albo jej maksymalną wartość (na ogół zakładaną), albo przyjmowano jej wartość średnią i stosowano tzw. współczynnik bezpieczeństwa. Braną do obliczeń wartość siły odnoszono do powierzchni przekroju i wyznaczano wartość tzw. naprężeń, którą porównywano z katalogowymi naprężeniami dopuszczalnymi dla materiału konstrukcyjnego, z którego ta część miała być wykonana. Przez porównanie dobierano taką powierzchnię przekroju, aby występujące naprężenia były mniejsze od dopuszczalnych. Naprężenia dopuszczalne były również podawane w sposób zdeterminowany, bez uwzględnienia rozrzutu właściwości materiału. Takie postępowanie dawało zadowalające wyniki, dopóki ciężar części nie odgrywał większej roli. Rozwój przemysłu lotniczego wprowadził w tym zakresie ograniczenia i wówczas zaczęły pojawiać się problemy wytrzymałości (trwałości) zmęczeniowej części samolotów [5]. Pomimo losowości (przypadkowości) i to zjawisko sprowadzono do deterministycznych obliczeń, chociaż przy wyznaczaniu krzywych wytrzymałości zmęczeniowej posługiwano się statystycznymi metodami opracowywania wyników badań wielu próbek.

More

Koszty oceny jakości i niezawodności

Stosowanie ekonomicznych kryteriów wyznaczania optymalnej jakości i niezawodności wyrobów wymaga znajomości związanych z tym kosztów. Dlatego opracowano procedurę „Ocena poziomu kosztów w przedsiębiorstwie, zapobieganie kosztom niskiej jakości”. Procedura ta obejmuje rejestrację omawianych kosztów oraz dokumentację kosztów działalności zapobiegawczej. W procedurze tej definiuje się:

More

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W warunkach gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji istnienie, przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa zależą od konkurencyjności jego wyrobów w porównaniu z wyrobami innych firm krajowych i zagranicznych. Działalność wszystkich pracowników musi przyczyniać się do coraz lepszej pracy oraz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. O konkurencyjności w największym stopniu decyduje zarządzanie ukierunkowane na sukces w stosunkowo długim przedziale czasu, czyli zarządzanie strategiczne. Zarządzanie strategiczne musi integrować rozmaite, znane i od dawna stosowane metody i dzięki temu wypracowywać nowe podejście (podejście innowacyjne), uwzględniające kompleksowość rozwoju sytuacji, pojawiające się szanse i zagrożenia. W zarządzaniu strategicznym trzeba brać pod uwagę logistycz- no-marketingowe powiązania między funkcjami przedsiębiorstwa i uwzględniać wzajemne oddziaływania w sferach: klient – rynek, wyrób – sprzedaż – klient – usługi serwisowe, warunki pracy – wydajność pracy – jakość i niezawodność wyrobu – koszty, zaopatrywanie przedsiębiorstwa – technologie – wytwarzanie – know-how, ceny – konkurencja – koszty, ochrona naturalnego środowiska – społeczna opinia o przedsiębiorstwie – stosunki międzyludzkie itp.

More

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CZĘŚĆ 2

Punktem wyjścia w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest strategiczna wizja jego sytuacji. Z takiej wizji wynikają kierunki modyfikacji

More

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ CZĘŚĆ 2

Najważniejszymi elementami kompleksowego zarządzania jakością, TQM, są:

– ukierunkowanie na klienta i na jakość zarządzania przedsiębiorstwem

More

Klient i przedsiębiorstwo

Pierwszym miejscem, gdzie klient styka się z przedsiębiorstwem, jest najczęściej dział obsługi klienta i sprzedaży wyrobów. Może to być także telefonistka w centrali przedsiębiorstwa, strażnik lub portier albo recepcjonista. Od ich zachowania się w stosunku do klienta i od ich pracy w największym stop’ niu zależy stosunek klienta do firmy. Do wymagań klientów muszą być także dostosowane oferty przedsiębiorstwa, sposoby wystawiania faktur, rachunków, rozliczania za kupowane wyroby itp. Metoda TQM nie może zatem ograniczać się tylko do produkcji, lecz musi obejmować wszystkie komórki organizacyjne, które mogą przyczyniać się do poprawy opinii o przedsiębiorstwie, zwiększenia sprzedaży i zysku. Poprzednio uznawano, że za zapewnianie jakości jest odpowiedzialny Dział Sterowania Jakością, który zajmował się głównie wytwarzaniem wyrobów, nie dostrzegając tego, że wiele problemów związanych z jakością pracy występuje również w administracji, księgowości, obsłudze klientów itp. Oprócz aspektów komunikacyjnych, organizacyjnych i społecznych metody TQM obejmują także:

More

Kiedy wyrób na charakter informacyjny?

W sterowaniu jakością dąży się do tego, aby nabywcom dostarczyć wyrób o takiej jakości i niezawodności, jakie będą wymagane za wiele lat, gdy wyrób będzie jeszcze użytkowany. Należy brać pod uwagę tzw, „cykl istnienia (cykl życia) wyrobu”. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa i satysfakcja klientów zależą nie tyle od jakości wyrobu oferowanego klientom, ile od jakości procesów składających się na cykl istnienia wyrobu. Cykl ten zaczyna się z chwilą podjęcia decyzji o produkcji nowego wyrobu. Cykl istnienia wyrobu trzeba zidentyfikować, a następnie należy sformułować zadania, które wiążą się z zapewnianiem jakości prac we wszystkich fazach cyklu oraz z uzyskaniem wymaganej jakości i niezawodności wyrobu.

More

Jak wysoki jest poziom wykształcenia mieszkańców i pracowników?

W naszym kraju obecnie jesteśmy w podobnej sytuacji, a poddanie naszego rynku światowej konkurencji stworzyło polskim przedsiębiorstwom bardzo trudne warunki działania. Kierownictwa naszych przedsiębiorstw muszą odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:

More

Informacje o jakości i niezawodności wyrobów mają szeroki zasięg

Przerzucanie na innych winy za niezadowalający stan rzeczy. Kierownictwa firm często uważają, że niska jakość i niezawodność wyrobów wynika z niedbalstwa robotników. Analizy wykazały jednak, że najwyżej 20% wad powstaje z tego powodu, a przy dobrym oprzyrządowaniu, organizacji pracy i po odpowiednim przeszkoleniu pracowników tylko i-2% wad będzie wynikać z błędów popełnianych przez robotników. 98-99% wad będzie zawinionych przez kierownictwo, chociaż może ono nie zdawać sobie z tego sprawy.

More

Zarządzanie ryzykiem – frapujące oraz potrzebne

Zarządzanie ryzykiem jest frapujące oraz bardzo potrzebne firmom i urzędom wszelkiej rangi. Można zarządzać ryzykiem i cieszyć się taką działalnością, bo jest ona bardzo pożyteczna i nieodzowna dla niejednej osoby oraz firmy różnej wielkości i o różnym potencjale. Na pewno niejedna osoba jest zainteresowana takim działaniem i chce solidnie pracować na rzecz wielu firm. Warto o tym pamiętać, poznać wszelkie zasady, działając zawsze na ich rzecz.

More

Podatki prawnik Warszawa – gdzie po poradę?

Podatki prawnik Warszawa

z uwagi na fakt, że przepisy wciąż są modyfikowane, a wręcz tworzone nowe, bardzo wiele osób nie do końca ma świadomość jak wygląda ich sytuacja. Właśnie w tym celu wizyta u specjalisty takiego jak podatki podatnik Warszwa będzie w stanie wiele w tej kwestii wyjaśnić. Nie od dziś wiadomo, że nawet płacąc regularnie podatki i tak będą mogły zdarzać się pytania odnośnie ich wysokości, czy też samego sposobu obliczania. Właśnie w tym celu wizyta u specjalisty będzie w stanie rozwiać wątpliwości, jak i również sprawdzić jak podatki Warszawa są obliczane. Sama świadomość tego, jak bardzo ważne jest to dla samych może być powodem odszukania specjalisty, który będzie w stanie nam pomóc. Wiele osób ma pytania i wątpliwości, jednak obawiają się

More

Komornik sądowy- pierwsze spotkanie

Komornik Słupsk

rozwiązaniem dla zadłużonych jest rozplanowanie spłaty zadłużenia. Wiadomo, że na samym początku jest to związane z pewnymi trudnościami, jednak za jakiś czas można będzie zupełnie inaczej na to wszystko zacząć patrzeć. Musimy mieć świadomość co do tego, że nie jesteśmy jedynymi osobami w tak trudnej sytuacji, ponieważ takich właśnie ludzi jest o wiele więcej. Dlatego w zależności od tego, jakie właściwie mamy do tego nastawienie można będzie dla siebie również coś znaleźć. Niezwykle emocjonująca wydaje się być tutaj komornik Słupsk jednak to właściwie ona będzie w stanie okazać w jakim stopniu zadłużenia się znajdujemy, oraz jakie są możliwości wyjścia na prostą. Pomimo tego że całość wydaje się bardzo skomplikowana, to jednak należy pamiętać o tym, że

More

Pożyczki ratalne na wiele rzeczy

Pożyczki ratalne zaciągane są na wiele potrzeb przez singli, rodziny oraz seniorów. Niejedna osoba potrzebuje kupić domowe sprzęty...

More

Pożyczki dla zadłużonych-jak brać?

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

to nie tylko szansa na zdobycie pieniędzy, ale bardzo często również opcja na to, by zdobyć pieniądze na spłatę już wcześniejszych zobowiązań. Dlatego jeśli nawet na samym początku nie do końca ktoś jest zdecydowany właśnie na takiego typu możliwości, to jednak być może w późniejszym czasie całkowicie zmieni swoje podejście. Nie od dziś wiadomo, że przede wszystkim od nas samych będzie mogło naprawdę wiele znaczyć. Dlatego też jeśli już posiadamy jakieś zadłużenie, to być może właśnie dzięki temu, że zdecydujemy się na pożyczki dla zadłużonych z komornikiem będą mogły okazać się naprawdę bardzo ważną kwestia. Nawet jeśli na samym początku dla bardzo wielu osób tego typu opcja będzie mogła wydawać się dość skomplikowana, to jednak

More