PERSPEKTYWY ROZWOJU – ROZWINIĘCIE

System TQM został z powodzeniem wdrożony tylko w niewielu firmach. Upowszechnienie idei kompleksowego zarządzania jakością wszystkich prac skłania kierownictwa firm do wdrożenia TQM, a wiele przedsiębiorstw ubiega się o certyfikaty jakości na systemy zarządzania. Dotychczas takie certyfikaty uzyskało zaledwie kilka procent przedsiębiorstw. Na przykład, w Niemczech do 1994 r. certyfikaty zgodności z normami ISO z serii 9000 uzyskało tylko około 1% przedsiębiorstw [33]. Pomimo to, trzeba próbować przewidywać dalszy rozwój sytuacji w zakresie jakości i niezawodności wyrobów. Przy obecnej globalizacji rynków żadne przedsiębiorstwo nie może zadowolić się osiągniętą pozycją i „zatrzymać się w miejscu”. Nie można także z możliwie małymi opóźnieniami dostosowywać się do zmian zachodzących na rynkach, chociaż wiele firm tak postępuje. Dostarczanie na rynek tylko tego, czego oczekują aktualni klienci, może sprawić, że zwrócą się oni ku wyrobom, które wyprzedzają ich aktualne oczekiwania, ku wyrobom innowacyjnym, kreującym nowe potrzeby. Dlatego bycie „tanim i dobiym” przedsiębiorstwem nie będzie wystarczające. Trzeba szybko wdrażać innowacyjne pomysły i oferować je do sprzedaży jako zupełnie nowe wyroby. Musi nastąpić ewolucja w działaniach firm i w zarządzaniu nimi. Mocną stroną TQM jest to, że nakazuje ono podmiotowe traktowanie każdego pracownika i kładzie nacisk na zespołowe rozwiązywanie problemów na możliwie najniższym szczeblu. Poprzednio robotnik musiał wykonywać nakazane mu czynności, zawsze tak samo, bez konieczności zastanawiania się, dlaczego właśnie tak mają być one wykonywane. W systemie TQM uważa się, że aby optymalizować jakość i niezawodność wyrobów oraz koszty ich wytwarzania, niezbędne są kwalifikacje i doświadczenie wszystkich pracowników. Powstają samodzielne, elastyczne zespoły, w których każdy pracownik potrafi wykonywać wiele czynności. Na bieżąco są wprowadzane pomysły, jak ulepszać realizowane procesy, aby uzyskać wyrób zgodny z wymaganiami przy niskich kosztach wytwarzania, i to się na ogół udaje, co też jest mocną stroną TQM. System TQM skupia swoją uwagę głównie na eliminacji błędów i wad w aktualnych działaniach. Małe zespoły, zdolne do ulepszania procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, nie są jednak w stanie kreować nowych potrzeb potencjalnych klientów i to jest jedną ze słabych stron systemu TQM. Trzeba zatem w przedsiębiorstwie wypracować system kreujący innowacje, odznaczający się dużą elastycznością. System taki powinien szybko i elastycznie reagować na zmiany trendów w przeznaczeniu wyrobów, w rozwoju ich konstrukcji i technik wytwarzania. Być może, będzie on istotnym rozwinięciem systemu TQM, a może przyjmie zupełnie inną nazwę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>