Plan działania i metody oceny jego skuteczności

W dalszym ciągu trzeba opracować szczegółowe plany działania oraz metody oceny jego skuteczności. Skutecznie może być ulepszane tylko to, co można mierzyć lub opisywać ilościowo. Dlatego efekty działań muszą być często mierzone i oceniane przez porównanie wyników z celami. Należy dysponować laboratorium badawczym i odpowiednią aparaturą kontrolno-pomiarową oraz umiejętnie ją stosować. Podstawą analizy i wynikających z niej działań jest elektroniczny system rejestracji i przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. System taki, zazwyczaj skrótowo oznaczany CAQ, gromadzi dane dotyczące:

– planowania jakości i niezawodności wyrobów oraz jakości procesów wytwórczych,

– kontrolowania jakości wytwarzanych partii wyrobów i jakości procesów wytwórczych,

– wyników oceny jakości,

– wspomagania jakości,

– wyników badania i oceny niezawodności wyrobów oraz skutków niewłaściwej ich jakości i zbyt niskiej niezawodności.

Przedsięwzięcia z zakresu ciągłego doskonalenia jakości należy praktycznie zrealizować, do czego potrzebne są odpowiednie środki, w tym środki finansowe i rzeczowe oraz właściwe działania wszystkich pracowników. Jeżeli działania te umożliwią osiągnięcie celów, to pracownicy będą mogli mówić o wspólnym sukcesie.

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ WYROBÓW

Dokumentacja systemu zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów jest opracowywana na podstawie norm ISO z serii 9000, norm ISO z nimi związanych, poczynając od normy ISO 8402, dotyczącej terminologii, a kończąc na normach EN 45 000, dotyczących akredytacji instytucji certyfikujących systemy zapewniania jakości oraz procedur certyfikacji. Prócz ww. norm ISO, które nie mają obligatoryjnego charakteru, a są tylko zalecane, przy opracowywaniu dokumentacji systemu zapewniania jakości należy brać pod uwagę międzynarodowe porozumienia i przepisy prawne, które obowiązują w danym kraju i które są nadrzędne w stosunku do tych norm. Ponadto w danej dziedzinie gospodarki mogą obowiązywać normy branżowe dotyczące jakości i niezawodności wyrobów, których przykładem są normy przyjęte w amerykańskim przemyśle samochodowym, mające oznaczenie QS 9000 [33].

Pierwszym etapem opracowywania dokumentacji systemu zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów jest sformułowanie i przyjęcie polityki przedsiębiorstwa w tym zakresie. Polityka ta musi być opracowana zarówno w postaci hasłowej, która jest wykorzystywana do celów reklamowych, do promocji wyrobów oraz jako ogólna wytyczna dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, jak i w postaci szczegółowej, która musi zawierać konkretne cele, wskazywać terminy ich osiągania oraz niezbędne do tego środki. Założenia polityki zapewniania jakości i niezawodności wyrobów w przedsiębiorstwie powinny być zapisane w tzw. „Księdze jakości” [17].

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ WYROBÓW CZĘŚĆ 2

„Księga jakości” jest podstawowym elementem dokumentacji systemu zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów. „Księga jakości” zawiera opis istniejącego w przedsiębiorstwie systemu zapewniania jakości, w tym również systemu zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów. Sposób opracowania i treść „Księgi jakości” są podane w normie ISO 10013 „Wytyczne dla opracowywania Ksiąg jakości” („Guidelines for developing quality manuals”). Sformułowanie „Księga jakości” ma tutaj charakter ogólny. Norma ISO 10013 sugeruje, że w przedsiębiorstwie powinny być opracowane trzy rodzaje „Księgi jakości”, a mianowicie:

– 1) „Księga jakości” opisująca na kilku poziomach szczegółowości politykę zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz sposoby realizacji tej polityki w przedsiębiorstwie ten rodzaj „Księgi jakości” jest przeznaczony na potrzeby certyfikacji i może być udostępniany audytorom podczas auditów zarówno podczas postępowań certyfikacyjnych jak i przy ubieganiu się o przedłużenia okresów certyfikacji

– 2) „Księga jakości” opisująca konkretne przedsięwzięcia z zakresu zarządzania jakością, przeznaczona tylko do użytku wewnętrznego, gdyż zawiera informacje poufne, np. związane ze stratami na skutek wadliwości procesów wytwórczych, kosztami gwarancyjnymi, zawodnością wyrobów podczas ich użytkowania i eksploatacji itp.

– 3) „Księga jakości” zawierająca uproszczone opisy systemu zarządzania jakością wyrobów, osiągane sukcesy, pozytywne opinie jednostek certyfikujących oraz opinie wyrażające satysfakcję klientów z nabycia i użytkowania wyrobów przedsiębiorstwa itp. ten rodzaj „Księgi jakości” jest wykorzystywany do użytku zewnętrznego, np. dla celów reklamowych, promocji wyrobów, kształtowania dobrej opinii o przedsiębiorstwie itp.

Struktura, zawartość i treści poszczególnych rodzajów „Księgi jakości” zależą od jej przeznaczenia, polityki jakości przedsiębiorstwa, jego wielkości, stosowanych rozwiązań z zakresu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, rodzajów wytwarzanych wyrobów, sytuacji rynkowej itp. czynników. W przedsiębiorstwach o zróżnicowanej produkcji może wystąpić potrzeba opracowania zbiorczej „Księgi jakości” dla całego przedsiębiorstwa oraz wydziałowych „Ksiąg jakości” dla poszczególnych wyrobów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>