Poprawianie jakości prac

Poprawianie jakości wszystkich prac dotyczy nie tylko wytwarzania wyrobów, lecz także zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie powinno skupiać się na:

– doskonaleniu jakości maszyn i urządzeń oraz stanowisk i warunków pracy,

– poprawie jakości surowców i materiałów,

– usprawnianiu technik wykonywania zadań przez wszystkich pracowników, podnoszeniu ich kwalifikacji i motywacji do jak najlepszej pracy.

Warunkiem uzyskania światowej jakości wyrobów jest odpowiednio silne zaangażowanie się wszystkich pracowników, którzy jednak muszą dysponować niezawodnymi maszynami i urządzeniami o odpowiednich parametrach funkcjonalnych, gdyż każdy błąd w procesie wytwórczym, każda wada wyrobu pociągają za sobą straty. Pracownicy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, by w pełni wykorzystać funkcjonalne możliwości nowoczesnych maszyn i urządzeń, a także powinni być odpowiednio motywowani do coraz lepszej pracy, przy czym chodzi głównie o twórcze podejście do wykonywanych zadań, kreowanie nowych idei i wynikających z nich rozwiązań technicznych itp.

Przedsiębiorstwa, które ukierunkowują zarządzanie na rozwój jakościowy, muszą, jako podstawową zasadę swej działalności, przyjąć zmianę społecznego znaczenia wytwarzanych wyrobów oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Działalność ta ma głównie na celu podnoszenie dobrobytu społecznego, który może być ograniczany przez takie zjawiska, jak:

– niewłaściwa funkcjonalność wyrobów

– trudności w operatorskim obsługiwaniu wyrobów na skutek rozwiązań niewłaściwych pod względem ergonomicznym

– częste uszkodzenia wyrobów i konieczność ponoszenia nakładów na naprawy, co dodatkowo wywołuje straty wynikające z przestojów

– duże zapotrzebowanie energii podczas użytkowania wyrobów

– zagrożenia dla środowiska naturalnego itp.

Rozwój jakościowy

Rozwój jakościowy jest często przeciwstawiany rozwojowi ilościowemu, lecz nie jest to podejście słuszne, gdyż w rozwoju jakościowym także chodzi

– 0 wzrost rozumiany również w sensie ilościowym. Wzrost ten powinien jednak być osiągany przy zmniejszaniu jednostkowego zużycia takich zasobów

– 1 czynników produkcji, jak: surowce, energia, praca ludzka itp., a także przy ograniczaniu zagrożeń dla środowiska naturalnego itp. Wzrost jakościowy jest realizowany głównie dzięki tworzeniu i praktycznemu wykorzystywaniu nowej wiedzy, uzyskiwanej w wyniku badań naukowych. Zasadniczym czynnikiem jakościowego rozwoju jest tworzenie, gromadzenie i efektywne wykorzystywanie informacji.

W najbliższym czasie firmy będą musiały zarzucić dotychczasowe strategie ilościowego rozwoju produkcji i nastawiać się na rozwój jakościowy, trudny do realizacji, lecz dający największe możliwości konkurowania. Rozwój taki jest uwarunkowany innowacyjnością we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstw, a także inwestowaniem w personel przez podnoszenie kwali-

– 202 fikacji wszystkich pracowników dzięki szkoleniom, ukierunkowanemu kształceniu i motywacji do samodoskonalenia.

Zasadniczą sprawą w rozwoju jakościowym jest kreowanie nowych idei, tworzenie bazy technicznej badań umożliwiających opracowanie teoretycznych podstaw praktycznego wykorzystania wynikających z takich idei pomysłów oraz ich technicznych rozwiązań. Przedsiębiorstwa przyszłości w coraz większym stopniu będą stawały się instytucjami badawczo-rozwojowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>