Proces wytwarzania produktu

Podczas wytwarzania trzeba badać surowce, półfabrykaty i części kupowane od dostawców itd. Trzeba też dokonywać kontroli wykonania części, jakości montażu, przeprowadzać próby funkcjonowania, docierania wyrobów itd.

Powyższe przesłanki wskazują sposób wyznaczania ekonomicznie optymalnej niezawodności wyrobu. Z ekonomicznego punktu widzenia należy dążyć do minimalizacji łącznych kosztów produkcji i eksploatacji wyrobu. Jeżeli wyznaczy się zależność sumy kosztów produkcji, Kp, i koszów eksploatacji wyrobu, Ke, od jego niezawodności, R, w zakładanym czasie, to może się okazać, że dla pewnej niezawodności wystąpi minimalna wartość tej sumy. Taką niezawodność można uznać za ekonomicznie optymalną niezawodność wyrobu, (rys. 4.1).

Zagadnienie to może być rozpatrywane nie tylko w odniesieniu do funkcji niezawodności wyrobu, R, lecz także w odniesieniu do innych wskaźników niezawodności. Dla średniego czasu poprawnego funkcjonowania (funkcjonowania bez uszkodzeń), Tz, można przeprowadzić następujące obliczenia:

Podobnie jak poprzednio, należy dążyć do minimalizacji łącznych kosztów produkcji i eksploatacji wyrobu. Łączne koszty stanowią sumę kosztów wyrobu, kosztów jego funkcjonowania i obsługi operatorskiej oraz obsługi technicznej, które zazwyczaj są proporcjonalne do czasu poprawnego funkcjonowania. Na koszty wyrobu składa się koszt jego produkcji Kx, koszty instalacji i odbioru eksploatacyjnego K2, a także straty wywoływane uszkodzeniami wyrobu K3, przy czym straty te obejmują nie tylko koszty naprawy po uszkodzeniu, lecz także straty potencjalnych przychodów, które byłyby uzyskane, gdyby wyrób nie ulegał uszkodzeniom. Jeżeli współczynnik proporcjonalności, umożliwiający wyznaczanie kosztów funkcjonowania i obsługi operatorskiej wyrobu podczas jego użytkowania, oznaczymy przez Kv, to koszty te w średnim czasie poprawnego funkcjonowania między uszkodzeniami (Mean Time Between Failures – MTBF), Tz, wyniosą: KVT . Do czasu Tz trzeba też odnieść koszty wyrobu, a następnie wyznaczyć taką wartość tego czasu, przy której suma kosztów osiąga minimum:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>