Program „Niezawodność za wszelką cenę” – dalszy opis

Program ten również realizowano przez ponad 10 lat, aż do końca lat osiemdziesiątych, a wiele rozwiązań stosuje się do dzisiaj [27], Przyjęto alternatywne założenia:

– 1) maksymalizacja jakości i niezawodności przy danych kosztach (nakładach) i zakładanej cenie wyrobu,

– 2) minimalizacja nakładów na osiągnięcie założonej jakości i niezawodności wyrobów.

Ważnym krokiem była promocja norm zapewnienia jakości, które w Wielkiej Brytanii oznaczono BS 5750. Rząd brytyjski wymagał, aby firmy uczestniczące w budowie tunelu pod Kanałem La Manche miały wdrożony system zapewnienia jakości według norm BS 5750. Zasady te zaczęto stosować też w innych krajach. W roku 1985 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), wykorzystując brytyjską normę BS 5750, podjęła prace nad normami z tego zakresu. W roku 1987 przyjęto serię norm ISO 9000, W pół roku później kraje EWG i EFTA przyjęły te normy oznaczając je symbolem EN 29000. W Polsce normy te początkowo były oznaczane PN-EN 29000, a obecnie – PN-ISO 9000. Następnie opublikowano serię norm EN 45000, podających kryteria działania jednostek akredytujących i certyfikujących wyroby oraz wymagania dotyczące laboratoriów badawczych w tych jednostkach. Normy te są ustawicznie dopracowywane, a kolejne ich wydania zawierają udoskonalone ujęcia treści zawartych w nich pojęć i wskazań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>