Projektowanie nowego wyrobu

Projektowanie nowego wyrobu obejmuje wiele czynności, poczynając od specyfikacji wymagań, jakim wyrób powinien odpowiadać, poprzez ideową koncepcję wyrobu, badania i prace rozwojowe mające na celu uzyskanie rozwiązań

– 0 technicznym charakterze, opracowanie konstrukcji takich rozwiązań, wykonanie ich i poddanie badaniom sprawdzającym założenia projektowe, dokonanie wyboru najlepszego rozwiązania, dopracowanie go, opracowanie konstrukcji prototypu

– 1 poddanie go badaniom, a następnie opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego, które ma być wytwarzane seryjnie, oraz opracowanie tzw. „technologii wytwarzania” wyrobu o takiej konstrukcji. Wytworzona seria informacyjna powinna być poddana badaniom niezawodności podczas użytkowania, co już nie wchodzi w zakres prac projektowych uzyskane wyniki mogą być jednak wykorzystane przy modernizacji wyrobu, projektowaniu nowych typów itp.

Wielu kierowników firm uważa dział projektowania i rozwoju za dział nieprodukcyjny zwiększający koszty. Niespecjalistom trudno jest ocenić wartość pracy projektantów, której wynikiem jest stos rysunków z opisami. Dobry projekt wymaga jednak od twórców nie tylko wiedzy, ale też osobistych uzdolnień, intuicji, umiejętności przewidywania i tym podobnych cech, które sprawiają, że projektowanie nadal jest „sztuką inżynierską”. Pomimo to projektantom często nie udaje się wykazać kierownictwu znaczenia ich funkcji. Nie przydziela się im wystarczającego czasu i środków, które umożliwiłyby nie tylko zapewnienie odpowiedniej jakości i niezawodności wyrobu, ale nawet opracowanie „dobrego projektu”. Przyczyny niewystarczającej niezawodności funkcjonowania wyrobów wynikają głównie z konstrukcyjnych niedociągnięć. Dopiero duże koszty gwarancyjne, spadek renomy firmy i utrata klientów wskazuje kierownictwu, że popełniło błąd. Dlatego kierownicy powinni docenić znaczenie projektanta dla egzystencji i zysków firmy. Jest znamienne, że spośród przemysłowych przedsiębiorstw największe sukcesy osiągają te, które dysponują silnymi zespołami projektantów, dużymi działami badań i rozwoju wyrobu i technik jego wytwarzania oraz działami badania jakości i niezawodności wyrobów. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego. że obecnie, w dobie tzw. rewolucji naukowo-technicznej, większa część wartości wyrobu dla klienta, a więc relatywnej jego wartości, która decyduje o konkurencyjności, powstaje w wyniku prac badawczych, mających często podstawowy charakter, oraz w wyniku twórczej pracy projektanta, a nie w wyniku wytwarzania, jak to miało miejsce w przeszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>