PROJEKTOWANIE SYSTEMU CAQA CZĘŚĆ 2

Projektowanie CAQA może być ukierunkowane „na sprzęt” lub „na funkcjonowanie”, albo na oba te czynniki. Należy utworzyć zespół projektujący i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu (kierownika projektu), trzeba też przyjąć kryteria oceny projektu i sformułować wymagania, jakim powinien odpowiadać system i jego projekt, opracować plan projektowania oraz poczynić przygotowania do wprowadzenia w przedsiębiorstwie utworzonego zgodnie z projektem systemu CAQA. Należy przewidzieć także szkolenie personelu, który będzie użytkował nowy system.

Po przyjęciu założeń projektowych dotyczących zadań, których rozwiązywanie będzie komputerowo wspomagane w systemie CAQA, należy opracować modele przepływów informacji zarówno w tym systemie, jak i między nim a innymi systemami informatyczno-informacyjnymi przedsiębiorstwa. Modele takie można opracowywać przy wykorzystaniu specjalnych procedur, np. ARIS-Tools, SADT/IDEF [20], itp.

Procedura IDEF (Integration DEFinition) umożliwia modelowanie funkcji systemu, w tym przypadku – funkcji zapewniania jakości w ramach procesów przebiegających w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań, informacji, uwarunkowań, ograniczeń itp. Procesy są przyporządkowywane kolejnym poziomom organizacyjnym w przedsiębiorstwie, a każdy proces na wyższym poziomie składa się z cząstkowych procesów na poziomie niższym. Dla każdego procesu zapewniania jakości należy scharakteryzować wejścia informacyjne, sposoby, jakimi jest realizowana funkcja procesu, wyjście procesu oraz warunki transformacji wejścia w wyjście. Procedura IDEF nie definiuje kolejności procesów, a uwzględnia tylko przepływy informacji bez uwzględniania ich następstwa w czasie. Opisywane procesy są elementami składowymi działań realizowanych w systemie CAQA, przy czym trzeba uwzględniać działania na wszystkich etapach zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, poczynając od projektowania (przy wykorzystaniu wyników marketingowych badań) aż po opiekę nad wyrobami podczas ich użytkowania i eksploatacji. Schemat postępowania przy stosowaniu metody IDEF podano na rys. 10.4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>