PROJEKTOWANIE SYSTEMU CAQA

System komputerowego wspomagania zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz jakości wszystkich prac w przedsiębiorstwie, CAQA, jest systemem informatyczno-informacyjnym. Przystępując do projektowania takiego systemu, trzeba uwzględnić następujące zasady:

– W przedsiębiorstwie już istnieje pewien system zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, a projektowany system CAQA ma służyć zwiększeniu jego możliwości, integracji i usprawnieniu działań, poprawieniu ich skuteczności, ułatwieniu pracy osób zatrudnionych w służbach jakości i niezawodności, zapewnieniu lepszej kontroli realizacji polityki kierownictwa w zakresie poprawy jakości i niezawodności itp.

– Najważniejszym elementem systemu są zatrudnieni w nim specjaliści, inżynierowie do spraw jakości i niezawodności wyrobów, którzy będą formułować cele z zakresu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz jakości wszystkich prac w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem sytuacji rynkowej, strategii i misji przedsiębiorstwa, jego atutów i słabych stron itd., a także inni specjaliści, w tym informatycy, inżynierowie z zakresu elektroniki, automatycznego sterowania itp.

– Projektowanie systemu CAQA należy rozpoczynać po pojawieniu się i rozpoznaniu potrzeby utworzenia takiego systemu, tzn. wtedy, gdy brak takiego systemu utrudnia lub uniemożliwia pełne wykorzystanie potencjału firmy w aspekcie zapewniania jakości i niezawodności wyrobów.

– Podczas projektowania należy stosować tzw. „systemowe podejście”, w którym uwzględnia się rozwój projektowanego systemu oraz jego powiązania z innymi systemami komputerowego wspomagania, które już w przedsiębiorstwie są (np. MRP I lub MRP II) lub które są również projektowane w ramach CIM lub CIMM CAQA będzie jednym z podsystemów informatycznego systemu firmy.

– Należy stosować standardowe oprogramowanie dostępne na rynku, które ma uniwersalny charakter i wprawdzie wymaga odpowiednich adaptacji, lecz może znacznie skrócić czas uruchamiania systemu CAQA w przedsiębiorstwie.

– Należy dążyć do minimalizacji nakładów na projektowanie, wdrażanie i funkcjonowanie systemu CAQA, co wiąże się z precyzyjną identyfikacją aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie komputerowego wspomagania zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz jakości wszystkich prac.

– Najważniejszy jest początkowy etap projektowania, w którym są przyjmowane założenia projektowe, wyznaczane cele, jakim system ma służyć, dobierane sposoby realizacji tych celów w przedsiębiorstwie założenia, cele i przewidywane sposoby ich realizacji należy konsultować z użytkownikami (operatorami) systemu CAQA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>