Różne nazwy wskaźnika Cpk

Przyjmowane są różne nazwy wskaźnika Cpk. W literaturze anglojęzycznej stosowana jest nazwa Corrected Process Capability Index, która bywa tłumaczona jako korygowany wskaźnik wydajności procesu, co jednak ma inny sens niż zazwyczaj przyjmowane znaczenie terminu wydajność procesu wytwórczego. Prawdopodobnie dlatego w pracy [20] zastosowano termin wskaźnik zdolności jakościowej procesu, jednak taka nazwa nie wskazuje na konieczność dokonania korekty przebiegu procesu wytwórczego, zawartej w terminie anglojęzycznym, Z tych względów w niniejszej pracy zaproponowano nazwę wskaźnik korygujący poprawność procesu, który wydaje się lepiej ujmować ideę C k niż termin wskaźnik zdolności jakościowej procesu.

W praktyce mogą wystąpić różne usytuowania wartości średniej, Xśr, względem nominalnej wartości cechy XN, co graficznie zilustrowano na rys. 8,10.

W przypadku, gdy = XN, wartości wskaźnika poprawności procesu, Cp, są równe wartościom wskaźnika korygującego poprawność procesu, Cpk (rys. 8. lOb). Jeżeli natomiast mamy do czynienia z przypadkami a) lub c) z rys, 8.10, to proces wymaga korekty, gdyż zakłada się wówczas, że na przebieg procesu oddziałuje jakiś stały czynnik zakłócający, który powoduje, że wartość średnia, Xśr, cechy X w wytwarzanych egzemplarzach wyrobu odchyla się od wartości nominalnej XN. Inaczej mówiąc, chodzi o to by „sprowadzić” wartość średnią, Xśr, do wartości nominalnej XN, co graficznie zilustrowano na rys. 8.11.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>