Schemat wybranych procesów informacyjnych w systemie CAQA

Między procesami w systemie CAQA występują powiązania przyczynowo-skutkowe, np.: wyniki oceny wadliwości partii wyrobów są wprowadzane do bazy danych i przesyłane do odpowiednich działów, gdzie są poddawane analizie, następuje wnioskowanie o przyczynach wadliwości, sposobach ich eliminowania, opracowywanie odpowiednich przedsięwzięć zapobiegawczych, ich wdrażanie, kontrola uzyskanych efektów (znów poprzez wyniki oceny wadliwości), ocena skuteczności działań itp.

Jeszcze inny charakter mają relacje czasowe, które wskazują kolejność rozgrywania się poszczególnych procesów. Można także rozpatrywać ich przestrzenne przebiegi ze względu na to, że informacje powinny być dostarczane do różnych działów lub służb przedsiębiorstwa. Często bierze się pod uwagę relacje czasowo-przestrzenne przepływów informacji w systemie CAQA itp.

System CAQA jest podsystemem informatycznego systemu przedsiębiorstwa (CIMM), a także podsystemem systemu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz jakości wszystkich prac w firmie, więc należy brać pod uwagę relacje między CAQA a ww. systemami, które są względem CAQA nadrzędne, chociaż w różnych aspektach i zakresach. CAQA jako podsystem systemu zapewniania jakości musi być dostosowany do pozostałych podsystemów, dostarczając im potrzebnych informacji, odpowiednio ujętych i zestawionych. Syntetyczne informacje z zakresu aktualnego stanu i poprawy jakości i niezawodności wyrobów powinny być okresowo podawane do wiadomości wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa w postaci np. czytelnych wykresów, plakatów, tabel, artykułów na wydziałowych tablicach itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>