Służby zapewniania jakości i niezawodności wyrobów

Służby zapewniania jakości i niezawodności wyrobów muszą dysponować środkami rzeczowymi odpowiednimi do realizacji zadań:

– pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych w tym systemie muszą być one wyposażone w odpowiednią infrastrukturę techniczną obejmującą niezbędne instalacje (w tym również instalacje dla sieci komputerowych), sprzęty biurowe, urządzenia do komunikowania się itp.

– niezbędne do wykonywania poszczególnych rodzajów prac stanowiska robocze (np. stanowiska do kontroli materiałów wchodzących do przedsiębiorstwa, stanowiska technicznej kontroli między operacyjnej oraz kontroli odbiorczej gotowych wyrobów, urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe, stanowiska badawcze wraz z aparaturą pomiarową, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem niezbędnym do rejestracji, gromadzenia i przetwarzania danych stanowiących wyniki kontroli technicznej, badań niezawodności, świadczeń gwarancyjnych, serwisowej obsługi wyrobów, wyników auditów prowadzonych przez dział samokontroli itp.)

– środki nietrwałe, w tym materiały niezbędne do działalności poszczególnych komórek służb zapewniania jakości i niezawodności wyrobów

– magazyny odrzuconych przez kontrolę techniczną i odbiorczą części i gotowych wyrobów oraz wyrobów o nieodpowiedniej jakości zwracanych z sieci sprzedaży i obsługi klientów (będą tam przechowywane do czasu zbadania ich wad w celu analizy przyczyn i miejsc ich powstania oraz opracowania przedsięwzięć zapobiegawczych w tym celu mogą też być gromadzone części i podzespoły, które uległy uszkodzeniom podczas użytkowania i zostały wymienione)

– stanowiska do badań specjalnych, np. takich jak wyżej omówione dla wstępnego prognozowania trwałości lamp elektronowych, badań nowych materiałów konstrukcyjnych opracowywanych metodami inżynierii materiałowej, badań modeli i prototypów nowych rozwiązań wyrobów lub procesów wytwórczych itp.

Tego rodzaju środki rzeczowe trzeba w miarę potrzeb zakupić i zainstalować, co często wymaga znacznych nakładów finansowych, które powinny być brane pod uwagę przez kierownictwo przedsiębiorstwa przy organizowaniu służb zapewniania jakości i niezawodności wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>