STAN NAUKI I TECHNIKI CZĘŚĆ 2

Występująca przez wiele lat dominacja pragmatyzmu i nieproporcjonalnego utylitaryzmu, oprócz wielu pozytywnych, doprowadziła także do powstania licznych wad oraz dysharmonijnego stanu kwalitologii. Do ważniejszych mankamentów można zaliczyć:

– ograniczenie obiektu badań kwałitologicznych do przedmiotów użytkowych i procesów ich wytwarzania

– dominację jednoaspektowego pojmowania jakości, wynikającego z interpretacji wartości użytkowej produktów w ekonomii

– rozproszenie i branżowość podejść badawczych, prowadzących do hermetyczności opracowanych modeli i rozwiązań jakościowych

– nieład terminologiczny, powodowany występowaniem dziesiątków, a może nawet setek różnorodnych (branżowych) definicji podstawowych terminów jakościowych

– „niedorozwój” ogólnej i szczególnej teorii jakości, budujących pomosty terminologiczne ułatwiające komunikację i integrację oraz wspierających rozwiązania inżynieryjne.

Wnioski te są słuszne, a nauka o jakości jest w takim stanie, że utylitarne modele i rozwiązania wyprzedziły uogólnienia, co od pewnego czasu stanowi barierę rozwoju ogólnej teorii jakości i jej zastosowań. Istotną sprawą jest również rozmaite rozumienie podstawowych terminów jakościowych w poszczególnych dziedzinach techniki, wywołujące trudności w komunikowaniu się i obniżające skuteczność ich wykorzystania w praktycznych zastosowaniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>