Sterowanie i kontrola wytwarzania

Przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia wydajności produkcji i konkurencyjności wyrobu. Sterowanie i kontrola wytwarzania powinny być prowadzone zgodnie z udokumentowanymi (głównie w tzw, „Księdze jakości”) procedurami i instrukcjami. Wyniki kontroli są rejestrowane, a wykonane wyroby są oznaczane w celu jednoznacznej ich identyfikacji. Wyniki badań kontrolnych oraz ich zakres są podawane w tzw. „Karcie identyfikacyjnej wyrobu” przez kontrolę techniczną, a dla wyrobów finalnych przez Biuro Kontroli Wyrobów Gotowych. Trzeba prowadzić też kontrolę procesów wytwarzania wyrobów, poczynając od materiałów wejściowych, poprzez wytwarzane części i montowane z nich podzespoły, aż do uzyskania wyrobu finalnego. Koszty kontroli jakościowej mogą być znaczne, gdyż związane są z badaniem i oceną dostarczanych do przedsiębiorstwa ogólnie rozumianych materiałów (tzn. surowców, materiałów konstrukcyjnych, kupowanych lub otrzymywanych od kooperantów części lub podzespołów itp.). Na kontrolę jakościową składają się:

– weryfikacja materiałów ze względu na zgodność ich cech ze specyfikacją

– weryfikacja części, podzespołów i gotowych wyrobów ze względu na zgodność z projektem

– badanie stabilności procesów wytwórczych i korygowanie ich przebiegu przy odchyleniach od wzorców

– utrzymanie w stanie zdatności przyrządów kontrolno-pomiarowych, ich legalizacja i wymiana, gdy ulegną nadmiernemu zużyciu

– kontrola systemu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów (audit jakości)

– ocena dostawców materiałów i usług.

Straty wynikające z wadliwości procesów wytwórczych

Realizacja tych czynności pociąga za sobą określone koszty, lecz nie są to jedyne koszty zapewniania jakości i niezawodności podczas wytwarzania wyrobów. Należy uwzględnić także koszty działalności zapobiegającej wytwarzaniu wadliwych egzemplarzy. Zapobieganie takie obejmuje:

– precyzyjne formułowanie wymagań dotyczących jakości ogólnie rozumianych materiałów (surowców, materiałów konstrukcyjnych, półfabrykatów itp.), części i podzespołów oraz gotowego wyrobu i jakości procesów wytwarzania

– planowanie nadzorowania jakości i niezawodności wyrobów oraz przebiegów procesów wytwórczych

– stworzenie i nadzorowanie pracy systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie

– szkolenie personelu w zakresie jakości i niezawodności wyrobów itp.

Nakłady na prowadzenie działalności zapobiegawczej można nazwać kosztami uzyskania wymaganej jakości i niezawodności wyrobu od początku wytwarzania go. W przypadku wyrobów można rozpatrywać koszty wytworzenia wyrobu o założonej w projekcie jakości i niezawodności Można także analizować zależność kosztów wytworzenia wyrobu od jego projektowej jakości i niezawodności. Koszty wytworzenia wyrobu są związane z jego jakością i niezawodnością. Upraszczając to rozumowanie można przyjąć, że mamy do czynienia z „kosztem wytworzenia odpowiedniej jakości i niezawodności wyrobu”.

Straty wynikające z wadliwości procesów wytwórczych obejmują nie tylko koszty wytworzenia wyrobów, które nie odpowiadają wymaganiom projektowym i są odrzucane podczas kontroli odbiorczej, lecz także koszty gwarancyjne wynikające ze zbyt niskiej niezawodności wyrobów, które pomyślnie przeszły procedurę kontroli odbiorczej, lecz uległy uszkodzeniom w początkowym okresie użytkowania. Istotną sprawą może być także zmniejszenie ilości wyrobów, które mogą być dostarczone na rynek po odrzuceniu z wytworzonych partii wyrobów wadliwych i braków. Powoduje to zmniejszenie potencjalnych zysków przedsiębiorstwa i możliwości jego rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>