STEROWANIE JAKOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ WYROBÓW

Treść pojęcia sterowania jakością i niezawodnością wyrobów można najprościej ująć następująco:

Sterowaniem jakością i niezawodnością nazywa się całokształt działań, w wyniku których uzyskuje się wyrób o wymaganej jakości i niezawodności.

Działania takie obejmują: opracowanie i realizację polityki jakości i niezawodności, organizację i wdrożenie systemu zapewniania jakości i niezawodności przez powołane do tego służby, czynności tych służb oraz wszystkich pracowników firmy ukierunkowane na osiągnięcie wymaganej jakości i niezawodności wyrobu oraz dokumentowanie wyników tych czynności, a także bieżące zarządzanie jakością i niezawodnością.

W naszym kraju dość powszechnie panuje jeszcze błędne przekonanie, że wymaganą jakość i niezawodność wyrobu można uzyskać dzięki kontroli technicznej. Kontrola techniczna stwierdza, czy wyrób lub jego części są zgodne z wymaganiami, i umożliwia zakwalifikowanie ich jako dobre lub wadliwe. Operacje, których wynikiem jest stwierdzany przez kontrolę stan wyrobu, już się odbyły i kontrola nie ma na nie wpływu samo stwierdzenie stanu wyrobu i ocena wadliwości wytworzonej partii nie przyniesie poprawy sytuacji. Należy dążyć do takiego sterowania operacjami wytwórczymi, aby ich wynikiem był wyrób o jakości i niezawodności zakładanej podczas projektowania. Jest to zasadnicze zadanie w sterowaniu jakością wytwarzania wyrobów. Sterowanie jakością i niezawodnością wyrobów ma jednak szerszy sens od sterowania tylko jakością ich wytwarzania, która dotyczy głównie procesów wytwórczych oraz kontroli między operacyjnej i kontroli odbiorczej gotowych wyrobów, nie odnosi się natomiast do projektowania oraz do dystrybucji, użytkowania i eksploatacji wyrobu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>