Sterowanie przebiegiem i wynikami procesu wytwórczego część 2

Pomimo że w metodzie opracowanej przez Shainina stosowany jest uproszczony eksperyment czynnikowy, to jednak przy dużej liczbie czynników wpływających na wyniki procesu wytwórczego ułożenie planu i przeprowadzenie takiego eksperymentu może nastręczać wiele trudności. Dalszym uproszczeniem, ułatwiającym praktyczne przeprowadzanie badań, jest metoda zaproponowana przez Taguchi. W tej metodzie wyróżnione czynniki dzieli się na takie, które (zdaniem projektanta) mogą być sterowalne, i na zakłócające czynniki niesterowalne, a następnie prowadzi się oddzielne badania wpływu każdego rodzaju czynników na uzyskiwane wartości cech części wyrobu i na zmienność tych cech. Po przeprowadzeniu pomiarów dokonuje się oceny wpływu każdego czynnika na wartość średnią wielkości charakteryzującej wynik procesu (co umożliwia wybranie czynników najbardziej przydatnych do sterowania wartością średnią) oraz na odporność procesu na oddziaływanie czynników niesterowalnych, traktowanych jako zakłócenia. Do praktycznego stosowania tej metody opracowano specjalne tablice planów eksperymentu oraz wzory do wyznaczania wpływu czynników na charakterystyki procesu.

Podczas projektowania procesów wytwórczych wyznacza się także czasy trwania poszczególnych operacji i możliwą do uzyskania wydajność projektowanego systemu wytwórczego. Już na etapie projektowania procesów wytwórczych są analizowane przepływy materiałów, części podzespołów i gotowych wyrobów przez system wytwórczy w celu wykrycia tzw. wąskich gardeł, oceny rozmiarów tzw. „produkcji w toku” itp. Tego rodzaju analizy są wykonywane metodą harmonogramową, metodą sieciową, metodą tzw. „krytycznych ścieżek” itp. Analizowane są także możliwości występowania awarii maszyn i urządzeń w systemie wytwórczym oraz ich potencjalne skutki, możliwości stosowania alternatywnych technik w działaniach wytwórczych, zabezpieczanie ciągłości wytwarzania wyrobów przez magazynowanie niektórych materiałów, części czy podzespołów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>