Sterowanie przebiegiem i wynikami procesu wytwórczego

Sterowanie przebiegiem i wynikami procesu wytwórczego jest możliwe głównie przez odpowiedni dobór i zmiany czynników sterowalnych oraz przez eliminowanie lub ograniczanie wpływu niesterowalnych czynników zakłócających. Jeżeli wiedza i doświadczenie projektantów nie są wystarczające, to należy przeprowadzić badania, aby uzyskać wiarygodne informacje, które z czynników sterowalnych najsilniej oddziałują na wynik procesu wytwórczego. Są to badania eksperymentalne, których planowanie często jest wykonywane metodą, którą zaproponował Shainin.

Metoda ta polega na identyfikacji kilku głównych czynników sterowalnych spośród wielkiej ich liczby, która może przekraczać 100. Postępowanie ma etapowy charakter, przy czym na pierwszym etapie, uproszczonymi metodami wnioskowania (przy zmianach kolejnych czynników sterowalnych), na podstawie wyników pomiarów cech wyrobu, kart zmienności parametrów procesu wytwórczego, porównywania cech części wyrobów parami itp., wyznacza się główne czynniki sterowalne, na etapie drugim przeprowadzany jest pełny eksperyment czynnikowy w celu wyznaczenia wpływu wyodrębnionych czynników głównych na wartości cech wyrobu, na etapie trzecim są dobierane najlepsze wartości czynników sterowalnych, a na etapie czwartym jest przeprowadzana weryfikacja uzyskanych wyników, po czym formułowane są zalecenia dla projektowania procesów wytwórczych. Takie działania mają cykliczny charakter i prowadzi się je aż do osiągnięcia w pełni zadowalających wyników (rys. 8.5).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>