Stosowanie zasady ciągłego doskonalenia procesów

Postępowanie w zarządzaniu jakością wytwarzania wyrobów przy stosowaniu zasady ciągłego doskonalenia procesów w ogólnym ujęciu można graficznie zilustrować tak, jak podano na rys. 9.3. W początkowym stanie procesu wytwórczego występują znaczne odchylenia wartości średniej badanej cechy wyrobu od wartości docelowej. W kolejnych cyklach pomiarów odchylenia te wynoszą d{, dz, itd„ przy czym wartość średnia odchyla się zarówno „na plus” jak i „na minus” od wartości docelowej. Również zakres wartości cechy jest bardzo duży. Konieczne są działania w celu wyeliminowania zakłóceń specjalnych, które stwarzają taką sytuację. Po pierwszym cyklu doskonalenia, dzięki wyeliminowaniu zakłóceń specjalnych, proces wytwórczy przebiega tak, że wartość średnia cechy jest zbliżona do wartości docelowej, a zmienność wartości cechy jest mniejsza niż na początku. Zmienność ta jest wywoływana drobnymi zakłóceniami naturalnymi, jest jednak duża. Konieczne jest ograniczenie wpływu zakłóceń naturalnych na wartości rozpatrywanej cechy w wytwarzanych wyrobach. Realizacja przedsięwzięć w następnym cyklu doskonalenia sprawia, że rozrzut wartości cechy wyrobu ulega znacznemu zmniejszeniu, co potwierdzają badania kontrolne (na etapie oznaczonym V). W kolejnym cyklu doskonalenia należy dążyć do dalszego zmniejszania zmian wartości cechy itd.

Postępowanie takie ma zatem cykliczny charakter, gdyż po sformułowaniu celu należy opracować plan jego realizacji, po wykonaniu działań (zgodnych z planem) trzeba dokonać oceny uzyskanej poprawy jakości procesu wytwórczego oraz zmniejszenia zmienności rozpatrywanych cech wyrobu przez porównanie wyników badania z założonym celem. Jeżeli ocena ma pozytywny charakter i cel został osiągnięty (całkowicie lub częściowo), to przystępuje się do kolejnego cyklu doskonalenia, formułując nowy cel i opracowując plan jego realizacji itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>