Struktury szeregowa i równoległa

Niezawodność tak zbudowanego wyrobu, R, jest znacznie mniejsza od niezawodności elementów, z których jest on wykonany. Jeżeli wyrób składający się z czterech takich elementów będzie miał strukturę równoległą, to jego niezawodność w rozpatrywanym czasie, Rr, wyniesie

Rr = 1 – [(1 – 0,8) (1 – 0,8) (1 – 0,8) (1 – 0,8)] = 1 – 0,24 = 1 – 0,0016 = 0,9984. Niezawodność tak zbudowanego obiektu jest większa od niezawodności każdego z jego elementów.

Różnica między niezawodnością wyrobu o strukturze równoległej a niezawodnością wyrobu o strukturze szeregowej dla tego przypadku wyniesie Rr-RK = 0,9984-0,4096 = 0,5888.

Przykład ten wskazuje na korzyści, jakie można uzyskać stosując równoległe struktury niezawodnościowe w budowie obiektów technicznych. Nawet przy niskiej niezawodności elementów (R. = 0,8) w przypadku struktury równoległej czterech takich elementów niezawodność wyrobu będzie bliska 1,0. Trzeba jednak brać pod uwagę to, że koszt takiego wyrobu będzie czterokrotnie większy od kosztu elementu, a do prawidłowego funkcjonowania wyrobu wystarczyłby jeden element, gdyż trzy pozostałe pełnią rolę „zabezpieczeń”. Zwielokrotnienie elementów zwiększa również masę i wymiary wyrobu. Należy także zauważyć, że spełnienie teoretycznych warunków, przy których mamy do czynienia z równoległą strukturą niezawodnościową wyrobu, w praktycznych zastosowaniach może nie być łatwe.

Struktury szeregowa i równoległa w pewnym sensie są strukturami „granicznymi”. Rozpatrywanych jest wiele innych struktur niezawodnościowych obiektów, w tym np. struktury mieszane: szeregowo-równoległe i równoleg- ło-szeregowe (rys. 6.20), struktury progowe {typu ,Jc z n”), mostkowe, dualne itp., lecz ich matematyczne opisy są dość złożone i nie będą tutaj przytaczane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>