SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CZĘŚĆ 2

Wykazanie przez przedsiębiorstwo posiadania właściwego systemu zarządzania jakością wymaga precyzyjnego opisu i udokumentowania przebiegu wszystkich działań, poczynając od jakościowego odbioru materiałów, przez wytwarzanie gotowych wyrobów, kontrolę, pakowanie, składowanie, transport i dostarczanie ich odbiorcom, aż po serwisową opiekę nad sprzedanymi wyrobami, gwarancje, współpracę z klientami itp. Dokonywanie takiego opisu i dokumentowania wiąże się z wypracowaniem w przedsiębiorstwie, krok po kroku, skutecznie funkcjonującego systemu TQM. W końcu, po wykazaniu, że system taki w przedsiębiorstwie został wdrożony, można uzyskać certyfikat potwierdzający, że system odpowiada wymaganiom stawianym przez normy ISO 9000. Normy te sprawdziły się jako pierwszy krok na drodze do wdrożenia systemu kompleksowego zarządzania jakością. W tym zakresie zawierają one następujące wymagania:

– stworzenie w przedsiębiorstwie struktury organizacyjnej TQM i określenie prawidłowych przebiegów wszystkich procesów

– podnoszenie kwalifikacji pracowników i doskonalenie środków potrzebnych do realizacji celów

– sprecyzowanie zakresów kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień dla wszystkich działów, służb i innych komórek organizacyjnych, a także dla wszystkich pracowników i stanowisk pracy

– opanowanie ryzyka i uzyskanie odpowiedniej ekonomiczności (produktywności)

– podejmowanie działań zapobiegawczych mających na celu unikanie problemów z jakością we wszystkich sferach działalności.

Normy ISO 9000 nie wymagają osiągnięcia konkretnego poziomu zadowolenia klientów, wysokości kosztów, ani całkowitej bezwadliwości procesów wytwórczych. Normy te dotyczą zaledwie 30-r40%, niezbędnych w systemie TQM, procesów w przedsiębiorstwie. Pozostałe rozwiązania muszą być wypracowane w praktyce zarządzania jakością w każdej firmie. Najniższe wymagania, zgodnie z którymi można uzyskać certyfikat na system zarządzania jakością, podaje norma ISO 9003. Wymagania najwyższe są zawarte w normie ISO 9001 obejmują także ocenę rozwoju przedsiębiorstwa, wyrobów i technik ich wytwarzania.

Największą odpowiedzialność za wprowadzenie systemu TQM ponosi dyrektor naczelny przedsiębiorstwa. Za realizację tego systemu, poprawne jego funkcjonowanie, kontrolę i ulepszanie jest odpowiedzialny zastępca lub pełnomocnik dyrektora do spraw jakości w przedsiębiorstwie.

WDROŻENIE SYSTEMU KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Praktyczna realizacja i wdrożenie systemu kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, czyli systemu TQM, wymaga opracowania planu tych działań. Opracowanie planu powinno być poprzedzone analizą aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, którą przeprowadza się np, omówioną uprzednio metodą MBA i benchmarkingu. Wyniki analizy są dokumentowane, przy czym powinny być w nich wskazane słabe miejsca systemu zarządzania jakością, np. takie, w których nie występuje wyraźne wskazanie osób odpowiedzialnych za pewne zadania, lub takie, w których odpowiedzialność ponosi kilka osób, lecz bez sprecyzowania zakresów itp.

Następnym etapem prac jest sformułowanie konkretnych celów w wymiernym ujęciu, przy czym powinny to być cele strategiczne – długookresowe, cele taktyczne o zasięgu kilku lat oraz cele szczegółowe na najbliższy okres, którym jest np. 1 rok. Cele szczegółowe powinny dotyczyć wszystkich dziedzin działalności przedsiębiorstwa i wszystkich aspektów, które ich dotyczą. Cele te muszą być następnie uzgodnione strukturalnie, aby uniknąć sprzeczności lub kolizji, a także aby nie wynikały z nich tendencje do suboptymalizacji, polegającej np. na tym, że w jakimś zakresie działalności uzyskuje się oszczędności, co powoduje jednak wzrost kosztów ponoszonych w innych procesach a łączny wynik jest dla przedsiębiorstwa niekorzystny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>