SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Przy wdrażaniu w przedsiębiorstwie kompleksowego zarządzania jakością, TQM, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jego elementy i stosowane metody są ze sobą rozmaicie powiązane i wzajemnie uwarunkowane, co sprawia, że stanowią one pewien system.

System TQM musi obejmować wszystkie istotne w kierowaniu przedsiębiorstwem elementy a ponadto powinien wykazywać dużą elastyczność, aby można było do niego wprowadzać nowe elementy w miarę potrzeb oraz postępu naukowo-technicznego. System TQM i stosowane w nim metody zarządzania muszą być zrozumiałe dla każdego pracownika i muszą wskazywać jego udział w zapewnianiu i poprawie jakości wykonywanych czynności, jakości i niezawodności wyrobów i zadowolenia klientów. W ujęciu procesowym system TQM rozpoczyna się od procesu nakreślającego strategiczną wizję przedsiębiorstwa, na podstawie której są formułowane wymierne cele we wszystkich obszarach zarządzania, a kończy się procesem zaspokajania potrzeb klientów, spełnieniem ich oczekiwań i uzyskaniem satysfakcji z użytkowania dostarczanych wyrobów lub usług, w tym również usług serwisowych świadczonych zarówno w okresie gwarancji, jak i po przeminięciu tego okresu. Uzyskanie satysfakcji klientów jest możliwe tylko wtedy, gdy dostarczane im wyroby są dobrej jakości i charakteryzują się wysoką niezawodnością. Dlatego system TQM jako jeden z zasadniczych elementów zawiera system zapewniania oraz poprawy jakości i niezawodności wyrobów, często nazywany w skrócie systemem zarządzania jakością (zgodny z normami ISO 9000). Jednym z zasadniczych elementów systemu TQM są uprzednio omówione procesy analizy stopnia wdrożenia TQM w przedsiębiorstwie oraz procesy bench- markingu. System TQM musi obejmować zarządzanie podstawowymi procesami (składającymi się na tworzenie wartości wyrobów, za które klienci zgadzają się płacić podawane ceny), a także procesami pomocniczymi niezbędnymi w realizacji procesów podstawowych. Procesy te (niezależnie od sprzężeń materiałowych, energetycznych i przez kwalifikowaną pracę) są powiązane obiegami informacji oraz środkami finansowymi przedsiębiorstwa. Uproszczony schemat systemu TQM można przedstawić tak, jak na rys. 11.5 [33].

Konieczność wprowadzenia w przedsiębiorstwie skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania jakością wszystkich prac jest dostrzegana na całym świecie. W ostatecznej ocenie i w podsumowaniu tej skuteczności biorą udział klienci oraz opinia społeczna. Każde przedsiębiorstwo ma jakiś system zarządzania jakością, jednak tylko w nielicznych firmach systemy te są wdrożone w wystarczającym stopniu, a jeżeli nawet tak jest, to wymagają one doskonalenia, gdyż konkurenci nie rezygnują ze zwiększania swego udziału w rynku. W końcu lat osiemdziesiątych rynek rozwinął się tak dalece, że każdy dostawca musiał udowadniać posiadanie systemu zapewniającego właściwą jakość i niezawodność swoich wyrobów. Okazało się to tak samo istotne, jak jakość i niezawodność samych wyrobów, która musiała być zgodna z normami lub z uzgodnieniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>