System zapewniania jakości i niezawodności wyrobów

Środki te muszą być odpowiednio stosowane, co wymaga utworzenia w przedsiębiorstwie systemu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. Jest to system realny, obejmujący zatrudnione w nim osoby oraz elementy rzeczowe i zbiory informacji, realizujący procesy ze sfery zarządzania i poprzez działania służb jakości oraz wszystkich pracowników przedsiębiorstwa osiągający założone cele, które są odpowiednio określonymi zdarzeniami.

System (w najogólniejszym ujęciu) jest to ustalony zbiór elementów i relacji (powiązań) między nimi, stanowiący pod pewnym względem całość.

W zależności od tego, czym są te elementy i na czym polegają relacje między nimi oraz ze względu na co tworzą one całość, mamy do czynienia z rozmaitymi rodzajami systemów, a ich podziały lub klasyfikacje mogą być dokonywane przy zastosowaniu rozmaitych kryteriów [9]. Przyjmowane są np. kryteria, w których bierze się pod uwagę rodzaj elementów systemu, rodzaje relacji między nimi, cele do realizacji których system jest tworzony, itp. W nauce i technice najczęściej mamy do czynienia z systemami realnymi lub tworzonymi w rozmaitych celach ich modelami, które zazwyczaj są nazywane systemami abstrakcyjnymi [9]. Jeżeli rozważania dotyczą systemów realnych (co jest typowe dla zagadnień praktycznych), to ich elementami mogą być przedmioty, takie jak:

rzeczy – wówczas mamy do czynienia z systemami rzeczowymi, procesy – wówczas rozpatruje się systemy procesualne, zdarzenia – wówczas mamy do czynienia z systemami zdarzeniowymi, przy czym istotną sprawą jest przyjęcie odpowiednich definicji tych przedmiotów, tzn. rzeczy, procesów i zdarzeń, oraz związków między nimi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>