System zarządzania jakością wszystkich prac w firmie

W systemach realnych najczęściej występują wszystkie ww. rodzaje elementów, gdyż rzeczy są podstawą bytową rozgrywania się rozmaitych procesów (zmieniających ich cechy), a zdarzenia są początkami, zakończeniami lub „przecięciami” takich procesów. W takich systemach występują także rozmaite rodzaje relacji, chociaż nie zawsze muszą występować wszystkie ww. relacje. Przy dokonywaniu opisu systemu trudno jednak jednocześnie uwzględniać wszystkie tego rodzaju aspekty i dlatego modele systemów są opracowywane przy daleko idących założeniach ograniczających i upraszczających rozważania. Tworząc model systemu najczęściej bierze się pod uwagę jeden rodzaj elementów i jeden rodzaj relacji między nimi. Takie założenia będą przyjęte przy charakteryzowaniu systemu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów.

System zarządzania jakością wyrobów, lub (będący jego rozszerzeniem) system zarządzania jakością wszystkich prac w przedsiębiorstwie (TQM), jest tworzony na podstawie norm ISO z serii 9000, przy czym do zbioru tych norm należy także dołączyć poprzedzającą je normę ISO 8402: „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia”, a także normy ISO z serii 10000, które zawierają wytyczne planów jakości, wytyczne do zarządzania konfiguracją systemów jakości, wytyczne do auditowania systemów jakości i zarządzania programem auditów, oraz wymagania dotyczące zapewniania jakości do wyposażenia pomiarowego oraz sterowania pomiarami, a także wytyczne do opracowania ksiąg jakości (norma ISO 10013), wytyczne ciągłego kształcenia i szkolenia pracowników oraz ogólne wytyczne dotyczące dokumentacji jakości, którą trzeba prowadzić w przedsiębiorstwie. W zarządzaniu jakością i niezawodnością wyrobów są także wykorzystywane normy Unii Europejskiej z serii 45000, czyli normy od EN 45001 do EN 45014, dotyczące akredytacji instytucji uprawnionych do certyfikacji systemów za- pewniania jakości oraz certyfikacji jakości wyrobów. Należy także brać pod uwagę wymagania branżowe, które mogą być znacznie większe niż wymagania norm ISO. Tego rodzaju, większe niż w normach ISO, wymagania zostały sformułowane np. w przemyśle samochodowym, elektronicznym [33] itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>