SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Osiąganie wymaganej jakości i niezawodności wyrobów jest możliwe, jeżeli przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi środkami, które umożliwiają zapewnianie jakości i niezawodności na wszystkich etapach prac związanych z wyrobem. Do środków takich zalicza się: zasady, metody, techniki, sposoby postępowania, użytkowanie maszyn i urządzeń wytwórczych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania itp., które są wykorzystywane w zapewnianiu jakości i niezawodności wyrobów. Pomimo stosowania różnych terminów, wskazujących poszczególne rodzaje środków służących zapewnianiu jakości i niezawodności wyrobów, ich zakresy pojęciowe nie zostały dotychczas sprecyzowane i częściowo się pokrywają. Dlatego trudno jest dokonać podziału (klasyfikacji) tych środków, tym bardziej, że są one w praktycznych działaniach stosowane jednocześnie i wzajemnie się uzupełniają. W pierwszym przybliżeniu można zaproponować następujące określenia:

Zasady zapewniania jakości i niezawodności wyrobów ujmują stosunek kierownictwa przedsiębiorstwa i wszystkich jego pracowników do spraw jakości i niezawodności wytwarzanych wyrobów, przy czym stosunek ten jest rozumiany jako norma postępowania przyjęta w przedsiębiorstwie za obowiązującą zasady te mają charakter informacyjny i najczęściej stanowią hasłowo formułowaną politykę firmy w zakresie jakości i niezawodności wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>