Systemy CAQ – ciąg dalszy

Systemy komputerowego wspomagania jakości i niezawodności wyrobów, CAQA, początkowo wykorzystywano tylko do zadań związanych z szeroko rozumianą produkcją, obejmującą nie tylko procesy wytwórcze, lecz także projektowanie, dystrybucję, magazynowanie i przechowywanie gotowych wyrobów, dostarczanie ich klientom i opiekę serwisową już po sprzedaży, przy czym zasadniczą sprawą było zaopatrywanie w części zamienne, realizacja zobowiązań gwarancyjnych itp. Przy tworzeniu takich systemów CAQA przyjmowane były, między innymi, następujące założenia:

– źródłami danych o jakości są wszystkie czynności procesu produkcyjnego, a także wyniki badań niezawodności wyrobów, reklamacje, opinie i uwagi klientów oraz użytkowników i osób zajmujących się opieką serwisową, obsługą techniczną i naprawami wyrobów

– wszystkie dotyczące jakości dane powinny być rejestrowane z odpowiednim indeksowaniem (umożliwiającym łatwą ich identyfikację oraz wyszukiwanie), gromadzone, przechowywane i aktualizowane, a w miarę potrzeb, udostępniane upoważnionym osobom w zakresie wynikającym z ich kompetencji, a także powinny być chronione przed utratą na skutek nieprzewidzianych zdarzeń i przed dostępem niepowołanych osób

– odpowiednio przetworzone i zestawione dane o jakości i niezawodności wyrobów powinny być we właściwych terminach przekazywane kierownictwu przedsiębiorstwa, wszystkim działom i służbom w zakresach dotyczących ich prac oraz wszystkim pracownikom w łatwo dostępnej postaci, charakteryzującej aktualną sytuację firmy w porównaniu ze stanem planowanym

– system powinien zawierać procedury: szybkiego wykrywania odchyleń od założonych wartości cech procesów wytwórczych i wytwarzanych wyrobów, analizy przyczyn powodujących występowanie takich odchyleń oraz wskazywania przedsięwzięć zapobiegawczych i oceny ich skuteczności

– należy przewidzieć analizę zmian parametrów procesów wytwórczych oraz cech przyrządów kontrolno-pomiarowych w długich przedziałach czasu, a także czynności związane z przywracaniem im właściwego stanu technicznego

– konieczne jest wskazywanie terminów legalizacji przyrządów pomiarowych, terminów i zakresów auditów certyfikacyjnych (dokonywanych przez upoważnione do tego instytucje państwowe), terminów i zakresów auditów wewnętrznych oraz gromadzenie uzyskiwanych w ich wyniku świadectw i innych dokumentów

– należy przewidzieć konieczność wydawania dokumentów dotyczących procedur zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, takich jak: kolejne wydania „Księgi jakości”, plany jej aktualizacji, plany kontroli i auditów, atesty, świadectwa badań, sprawozdania itp. wraz z rejestracją ich wydawania, terminami wydań itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>