Systemy CAQ

Jak wynika z powyższego zestawienia, systemy komputerowego wspomagania jakości, CAQ, czy (obecnie coraz częściej wdrażane) systemy komputerowego wspomagania zapewniania jakości, CAQA, są podsystemami tworzonych w przedsiębiorstwach systemów komputerowego wspomagania wykonywanych prac. W początkowym okresie rozwoju systemów komputerowego wspomagania najwięcej uwagi poświęcano systemom wspomagania: projektowania, CAD, obliczeń inżynierskich, CAE, oraz planowania, CAP lub CAPP,

i komputerowym systemom fiskalnym. Później zaczęto stosować systemy komputerowego wspomagania kontroli jakości partii wyrobów z rejestracją wyników oraz stwierdzonych odchyleń mierzonych cech od wymaganych wartości, a także rejestracją wyników badań stabilności procesów wytwórczych, co umożliwiało dokonywanie analizy tych wyników w długich przedziałach czasu i wykrywanie przyczyn wywołujących niekorzystne zmiany oraz poszukiwanie przedsięwzięć zapobiegawczych. Komputerowe wspomaganie zaczęto także wdrażać do wyznaczania ocen wskaźników niezawodności wyrobów oraz do rejestracji uzyskiwanych wyników, a także tworzenia tzw. „banków danych o jakości i niezawodności wyrobów”, czyli obsługiwanych komputerowo specjalnych baz danych, co doprowadziło do utworzenia systemów komputerowego wspomagania jakości, CAQ. Zauważono, że systemy te mogą być z powodzeniem wykorzystane w zintegrowanych komputerowo systemach wytwórczych, CIM.

Systemy CAQ początkowo miały głównie na celu wspomaganie procesów podejmowania decyzji związanych z wynikami statystycznej kontroli jakości wytwarzanych partii wyrobów lub z wynikami statystycznej kontroli stabilności procesów wytwórczych. Zazwyczaj nie zawierały one modułów związanych z analizą przyczyn wadliwości wyrobów i z zapobieganiem niekorzystnym przebiegom i ich skutkom w procesach wytwórczych. Ponieważ zrozumiano, że najkorzystniejsze jest eliminowanie przyczyn wadliwości wytwarzanych wyrobów, więc systemy CAQ były uzupełniane o moduły dotyczące przedsięwzięć zapobiegawczych, początkowo w odniesieniu do procesów wytwórczych, a później także w odniesieniu do projektowania wyrobów oraz procesów ich wytwarzania, przygotowania wytwarzania wyrobów, ich dystrybucji i serwisowej obsługi po sprzedaży itp. Takie systemy, zawierające elementy zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, są oznaczane CAQA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>