Systemy komputerowego wspomagania

Takie systemy komputerowego wspomagania są zazwyczaj oznaczane CIM, a dopiero przy dokładnym ich charakteryzowaniu wymieniane są podsystemy oraz realizowane funkcje. Oznaczenie CIM, zgodnie z zakresem pojęciowym terminu Manufacturing, tzn. wytwarzanie, początkowo dotyczyło tylko komputerowo integrowanych systemów wytwórczych, jednak obecnie jest stosowane jako skrócona nazwa komputerowo integrowanych systemów produkcji, a nawet komputerowo integrowanego zarządzania całym przedsiębiorstwem. W takich systemach, oznaczanych w skrócie CIMM, są integrowane komputerowo następujące procesy:

– kompleksowe komputerowe planowanie i zarządzanie całym przedsiębiorstwem, CAO {Computer Aided Office)-,

– komputerowe planowanie i organizacja dystrybucji, zbytu i sprzedaży oraz serwisu wyrobów, CAS {Computer Aided Service)

– komputerowe wspomaganie projektowania, CAD {Computer Aided Design)

– komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych (wytwórczych) oraz procesów kontroli technicznej, CAPP {Computer Aided Process Planning)-,

– komputerowe planowanie przepływów czynników produkcji

– komputerowe planowanie zarządzania środkami produkcji

– komputerowe planowanie eksploatacji i utrzymania (z uwagi na aspekty ekonomiczno-organizacyjne) środków trwałych przedsiębiorstwa

– komputerowe planowanie i sterowanie produkcją

– komputerowe wspomaganie wytwarzania, CAM {Computer Aided Manufacturing)

– komputerowo wspomagane automatyczne testowanie, CAT {Computer Aided Testing)-,

– komputerowe wspomaganie jakości, CAQ {Computer Aided Quality), lub komputerowe wspomaganie zapewniania jakości, CAQA {Computer Aided Quality Assurance), albo komputerowe wspomaganie sterowania jakością, CAQC {Computer Aided Quality Control)-,

– komputerowo wspomagane i sterowane urządzenia pomiarowo-kontrolne, CAMAC, (Computer Aided Measurement and Control)-,

– komputerowe wspomaganie przebiegu całego procesu produkcyjnego, poczynając od wykorzystywania wyników marketingowego badania rynku w projektowaniu, przez wytwarzanie wyrobów, ich dystrybucję i sprzedaż, aż po serwisową opiekę nad sprzedanymi wyrobami podczas ich użytkowania i eksploatacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>