Szkolenie = teoria i praktyka

Prócz kształcenia inżynierów do spraw jakości i niezawodności, w firmach również są prowadzone szkolenia z tego zakresu. Szkolenia te przeprowadza się zgodnie z procedurą: .Planowanie i organizowanie szkoleń z zakresu jakości”, zawartą w normach ISO z serii 9000. Procedura podaje zasady planowania szkoleń całej kadry firmy w zakresie kompleksowego systemu sterowania jakością, TQM, na wszystkich poziomach zarządzania. Szkoleniem są obejmowane nie tylko osoby na kierowniczych stanowiskach, lecz wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, a programy są dostosowane do zakresów ich obowiązków i odpowiedzialności. Szkoleniami powinny być objęte także osoby z najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa. Koordynatorem jest Dział Szkolenia współpracujący z Działem Sterowania Jakością i Niezawodnością w ustalaniu programów i tematyki szkoleń dla poszczególnych grup pracowników, doborze wykładowców itp. Wykładowcy mogą być wybierani z grona pracowników przedsiębiorstwa, którzy wcześniej opanowali wiedzę z danej dziedziny, lub mogą to być osoby z zewnętrznych ośrodków szkoleniowych. Oba rozwiązania mają swe dobre i złe strony. Pracownicy przedsiębiorstwa mają lepsze rozeznanie problemów, które wymagają rozwiązania, ale mogą mieć małe doświadczenie dydaktyczne. Natomiast osoby spoza firmy nie orientują się w jej problemach, chociaż mogą być dobrymi dydaktykami.

Ważne jest to, aby podczas szkolenia była podawana nie tylko teoria i ogólne zasady, lecz także prezentacja praktycznych przykładów z codziennej pracy przedsiębiorstwa oraz pozytywnych rozwiązań zaczerpniętych z innych firm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>