Uzgadnianie celów w firmie

Po uzgodnieniu celów należy opracować plany ich realizacji, w których muszą być sprecyzowane środki (w tym niezbędne środki rzeczowe, nakłady finansowe i działania organizacyjno-techniczne), sposoby oraz terminy osiągania celów, metody i terminy kontroli przebiegu prac i oceny ich zgodności z planem itp. Plan prac na najbliższy okres musi być opracowany szczegółowo, przy czym należy przewidzieć możliwości i czas na wprowadzanie ewentualnych korekt. Plany taktyczne i strategiczne mogą być opracowane bardziej ogólnie, lecz należy zwracać uwagę na to, że plan bieżącej działalności jest zasadniczą częścią planu taktycznego i początkowym etapem realizacji planu strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Po opracowaniu projektu planu realizacji i wdrażania systemu TQM musi on być w przedsiębiorstwie upowszechniony. Wszyscy członkowie kierownictwa powinni być zaproszeni przez naczelnego dyrektora na robocze posiedzenie w tej sprawie. Na posiedzeniu tym dyrektor przedstawia projekt planu i uzasadnia, dlaczego wprowadzenie systemu TQM jest ważne dla przedsiębiorstwa. Nie należy przy tym podkreślać, że najważniejsze jest uzyskanie certyfikatu na ten system, co jest tylko zewnętrznym potwierdzeniem wdrożenia systemu TQM, lecz wskazywać, że chodzi o poprawę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa, usprawnienie przebiegów wszystkich procesów w firmie i większy stopień wiarygodności dla potencjalnych klientów. Po przedstawieniu projektu planu i uzasadnieniu celowości jego realizacji należy przeprowadzić obszerną dyskusję, dostarczyć wszystkim osobom przedstawiony plan, aby mogły go dokładnie przeanalizować, i po pewnym czasie przeprowadzić następną roboczą naradę, na której członkowie kierownictwa mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Istotne jest to, by każdy z członków kierownictwa w pełni zrozumiał i zaakceptował projekt planu po wprowadzeniu ewentualnych poprawek i uzupełnień. Następnie uzgodniony plan powinien być udokumentowany oraz przedstawiony wszystkim pracownikom w ujęciu ogólnym oraz w zakresie dotyczącym danego działu lub zespołu oraz każdego stanowiska pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>