Wartość Cp – kontynuacja

Samo wyznaczenie wartości wskaźnika poprawności procesu, Cp, jeszcze niewiele mówi o możliwości wyjścia wartości cechy X poza dopuszczalne granice. Istotną sprawą jest położenie wartości średniej cechy X w stosunku do wartości tej cechy, w odniesieniu do której są przyjmowane granice: górna GLT, i dolna DLT, wyznaczające zakres jej dopuszczalnych wartości. Jeżeli granice te są symetryczne wokół nominalnej wartości rozpatrywanej cechy XN, to najkorzystniejsza jest taka sytuacja, w której wartość średnia cechy, w wytworzonych wyrobach pokrywa się z nominalną (zawartą w projekcie) wartością tej cechy. Występuje wówczas stosunkowo małe prawdopodobieństwo tego, że wartości cechy X w wytworzonych wyrobach przekroczą wartości dopuszczalne DLT lub GLT. W praktyce mogą jednak wystąpić odchylenia średniej wartości cechy, Xir, w górę lub w dół od nominalnej wartości cechy XN, co zwiększa prawdopodobieństwo przekroczenia dolnej lub górnej wartości dopuszczalnej.

W celu uwzględnienia wpływu przesunięcia wartości średniej, Xi[, względem wartości nominalnej XN wprowadzany jest tzw. „wskaźnik korygujący poprawność procesu”, Cpk, którego wartości wyznacza się ze wzorów: GLT – JL C . = -> jeżeli (GLT-jy < (X - DLT)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>