Wartość Cp

Jeżeli wyznaczona na podstawie pomiarów cechy X w wyrobach wartość wskaźnika C jest równa 1, oznacza to, że zakres dopuszczalnych wartości tej cechy jest taki jak zakres wartości mieszczących się w obrębie 6 sigm (±3o). Prawdopodobieństwo przekroczenia przez wartość cechy X dopuszczalnego zakresu w wytwarzanych wyrobach wynosi 0,0027. Taki proces wytwórczy uznaje się za poprawny przy stosowaniu kryterium 6 sigm.

Jeżeli wartość Cp jest mniejsza od jedności, to zakres wartości dopuszczalnych jest mniejszy od 6 sigm i należy się liczyć z większą wadliwością partii wytwarzanych wyrobów, niż wynika to z kryterium 6 sigm. Taki proces uznaje się za niepoprawny. Wymaga on dopracowania w celu zmniejszenia rozrzutu wartości cechy X w wytwarzanych wyrobach.

Jeżeli wartości Cp są większe od 1,33, to dopuszczalny zakres wartości cechy X mieści się w obrębie powyżej 8 sigm, a prawdopodobieństwo wyjścia wartości tej cechy poza dopuszczalne granice wynosi poniżej 0,000 02. Taki proces wytwórczy jest uznawany za bardzo dobry. Przy wartości Cp przekraczającej 1,66 (jak na rys. 8.9) dopuszczalny zakres wartości cechy X mieści się w obrębie powyżej 10 sigm i wówczas jest w pełni uzasadnione stosowanie jako miary wadliwości wskaźnika ppm. Ponieważ dopuszczalny zakres wartości cechy, oznaczony 7’, wynika ze względów konstrukcyjnych lub montażowych, więc poprawę wartości wskaźnika Cp można uzyskać przez zmniejszanie naturalnego rozrzutu wartości cechy X, powstającego w procesie wytwórczym. Jest to jedna z podstawowych zasad sterowania jakością procesów wytwórczych, a także sterowania jakością wyrobów podczas ich wytwarzania. W praktyce zazwyczaj dąży się do tego, aby uzyskiwać wartości Cp większe od 1, a czasem nawet – większe od 2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>