Wybrane elementy zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością

Zarządzanie środowiskiem Zarządzanie jakością polityka ekologiczna polityka jakości system zarządzania środowiskiem system zarządzania jakością odpowiedzialność za środowisko odpowiedzialność za wyrób księga ochrony środowiska księga jakości wewnętrzne audity środowiskowe wewnętrzne audity jakości szkolenia w zakresie ochrony środowiska szkolenia dotyczące jakości obsługa klientów ukierunkowana na ochronę środowiska obsługa klientów ukierunkowana na jakość certyfikacja zgodnie z rozporządzeniem o ochronie środowiska certyfikacja zgodnie z normami ISO z serii 9000

W normach ISO z serii 9000 zawarte są wymagania dotyczące zadań, które muszą być wykonywane w zarządzaniu jakością. Wyróżniono 20 rodzajów wymagań:

– 1) odpowiedzialność kierownictwa za zapewnienie wymaganej jakości i niezawodności wyrobów, jej utrzymywanie oraz dążenie do ciągłej poprawy przez właściwą politykę jakości, utworzenie systemu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, przeznaczenie niezbędnych środków finansowych, szkolenie pracowników, kontrole i oceny adekwatności zadań do zmieniających się warunków rynkowych oraz wzrastających wymagań klientów itp.

– 2) system jakości powinien być odpowiednio zaprojektowany, udokumentowany, zorganizowany i wdrożony w przedsiębiorstwie, przy czym należy wskazać odpowiedzialnego za to członka kierownictwa, dokonać podziału kompetencji i odpowiedzialności w obrębie tego systemu oraz zapewnić odpowiednie zasoby ludzkie, finansowe i techniczne

– 3) przeglądy umów zawieranych z odbiorcami wyrobów w celu upewnienia się czy wymagania klienta zostały właściwie zrozumiane i czy mogą być przez przedsiębiorstwo spełnione przeglądy takie powinny być przeprowadzane przy ścisłej współpracy z klientami, która może mieć rozmaite formy

– 4) sterowanie projektowaniem, w tym planowanie projektowania, przypisanie obowiązków personelowi wraz z wymaganiami dotyczącymi rozwoju, ocena możliwości spełnienia tych wymagań oraz opracowanie kryteriów i procedur oceny wyników projektowania, okresowe poddawanie przeglądom przebiegu prac, wprowadzanie, weryfikacja i dokumentowanie zmian w projekcie

– 5) nadzór nad dokumentacją i danymi – wszystkie dokumenty związane z zapewnianiem jakości i niezawodności wyrobów powinny być okresowo sprawdzane ze względu na ich aktualność i zatwierdzane lub zmieniane

– 6) zakupy – należy zapewnić otrzymywanie od poddostawców materiałów odpowiadających wszystkim wymaganiom jakościowym, które powinny być w jednoznaczny sposób wyspecyfikowane, zgodnie z procedurami dosta- wy/zakupy, przy czym wszystkie zakupione części i materiały są poddawane odpowiedniej kontroli odbiorczej

– 7) postępowanie z wyrobem dostarczonym przez klienta – jeżeli klient wymaga, aby elementy lub podzespoły wyrobu były wykonane z dostarczonych przez niego materiałów, to do oceny tych materiałów należy stosować takie same procedury, jak przy odbiorze materiałów od poddostawców

– 8) identyfikowanie egzemplarzy wyrobu powinno być zapewnione w procesie wytwórczym, podczas dystrybucji i magazynowania a także przy dostarczaniu wyrobów klientom, przy czym dokumentacja identyfikacyjna powinna umożliwiać odtworzenie całych przebiegów tych procesów, tak aby można było ustalić przyczyny i miejsca ich zakłóceń i wprowadzić odpowiednie przedsięwzięcia zapobiegawcze

– 9) sterowanie procesem wytwórczym powinno zapewniać takie warunki realizacji, aby możliwe było kontrolowanie przebiegów i parametrów poszczególnych procesów składowych i doprowadzanie ich do wymaganych wartości

Wybrane elementy zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością część 2

– 10) kontrola i badania dostaw, procesów i wyrobów powinny być objęte odpowiednimi procedurami, które należy udokumentować ich realizację trzeba kontrolować a wyniki – rejestrować, przy czym zapisy muszą obejmować nie tylko pozytywne wyniki badań, lecz także niezgodności z wymaganiami

– 11) nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań wyposażenie powinno być utrzymywane w odpowiednim stanie, podlegać regulacjom i wzorcowaniu a także legalizacji, jeżeli wymagają tego przepisy

– 12) oznaczanie statusu kontroli i badania, polegające na odpowiednim oznakowaniu zweryfikowanych w wyniku kontroli lub badań elementów i wyrobów oznakowanie jest dokonywane za pomocą wybijania na wyrobach lub ich elementach trwałych znaków, mocowania tabliczek, przywieszek, etykiet, kart obiegowych, stempli itp.

– 13) postępowanie z wyrobami niezgodnymi z wymaganiami powinno być szczegółowo opisane, z podaniem informacji, czy dany egzemplarz powinien być wybrakowany, czy nadaje się do poprawek, odbioru warunkowego, przeznaczenia do innego użytku itp. wyrób naprawiony lub przerobiony poddawany jest ponownej kontroli

– 14) przedsięwzięcia korygujące i zapobiegawcze obejmują procedury analizowania przyczyn niezgodności z wymaganiami oraz działania eliminujące takie przyczyny i zapobiegające ich występowaniu w przyszłości, a także kontrolę skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych

– 15) postępowanie z wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie, zabezpieczanie i dostarczanie odbiorcom obejmuje procedury dotyczące prac transportowych, przeładunkowych, stwarzania odpowiednich warunków magazynowania i przygotowania ich do przekazania odbiorcom

– 16) nadzorowanie zapisów dotyczących jakości i niezawodności wyrobów zapisy takie powinny być prowadzone w sposób ciągły, zgodnie z opracowanymi w tym celu procedurami obejmującymi sposoby wypełniania, rejestrowania i przechowywania dokumentów zawierających dane o jakości i niezawodności wyrobów

– 17) wewnętrzne audity jakości powinny być planowo przeprowadzane, a ich wyniki dokumentowane, należy dokonywać weryfikacji zgodności przedsięwzięć mających na celu zapewnianie jakości i niezawodności wyrobów z obowiązującymi w przedsiębiorstwie procedurami

– 18) szkolenia pracowników w celu jak najlepszego wykonywania zadań z zakresu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów przeprowadzone szkolenia powinny być dokumentowane, należy także oceniać ich efektywność

– 19) serwis wyrobów dostarczonych klientom powinien odpowiadać ustaleniom dokonywanym podczas zawierania umów na dostawy

– 20) metody statystyczne powinny obejmować procedury statystycznych badań jakości procesów wytwórczych i ich stabilności, wadliwości wytwarzanych parni wyrobów oraz niezawodności wyrobów podczas ich użytkowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>