Wymagania warunkujące osiągnięcie wyskokiej niezawodności wyrobów

Zadanie 2 rozwiązał (teoretycznie) John von Neuman, proponując redundancję elementów i równoległe struktury niezawodnościowe obiektów technicznych. Idea ta została wykorzystana w budowie obiektów elektronicznych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

Próby rozwiązania zadania 1 doprowadziły do sformułowania wymagań warunkujących osiągnięcie wysokiej niezawodności wyrobów:

– 1) właściwa konstrukcja sprawdzona w badaniach pozwalających ocenić niezawodność wyrobu

– 2) wyczerpująca specyfikacja wymagań ujęta w postaci zrozumiałej dla każdego pracownika przedsiębiorstwa

– 3) stwierdzenie, czy parametry parku maszynowego i procesów technologicznych są wystarczające do spełnienia wszystkich wymagań

– 4) przyjęcie przez wszystkich pracowników odpowiedzialności za spełnienie wymagań dotyczących jakości i niezawodności wyrobu

– 5) sprawdzanie, czy wytworzone wyroby odpowiadają wymaganiom

– 6) opracowanie szczegółowych instrukcji użytkowania i eksploatacji wyrobu i przekazanie ich nabywcom, a w razie konieczności – szkolenie użytkowników i personelu warsztatów obsługowo-naprawczych

– 7) obserwowanie wyrobu w trakcie użytkowania i eksploatacji i przekazywanie spostrzeżeń służbom jakości i niezawodności przedsiębiorstwa

– 8) skupianie uwagi na tym, by z danego wyrobu klient był zadowolony bardziej niż z wyrobów oferowanych przez przedsiębiorstwa konkurujące.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>