Zagadnienia związane z badaniem niezawodności wyrobów – dalszy opis

Tylko badania w naturalnych warunkach użytkowania i eksploatacji mogą dostarczyć miarodajnych danych dla oceny jakości i niezawodności wyrobów. Na podstawie wyników badań maszyn w naturalnych warunkach można weryfikować przyjmowane w teorii niezawodności założenia, przy których opracowano matematyczne opisy niezawodności i zdefiniowano ilościowe (funkcyjne i liczbowe) charakterystyki trwałości, niezawodności i gotowości obiektów technicznych. Weryfikacja umożliwia wybór, spośród podanych w literaturze modeli matematycznych, opisujących w ogólny sposób niezawodność obiektów, takich modeli, które byłyby odpowiednie dla badanych wyrobów. Może także się okazać, że niektóre założenia, przyjmowane w literaturze przy opisie niezawodności obiektów, nie są dla badanych wyrobów spełnione. Powstanie wówczas konieczność dokonania nowych opisów niezawodności tych wyrobów. Podstawą do teoretycznych rozważań są wyniki badań w naturalnych warunkach użytkowania i eksploatacji obiektów stosowanych w poszczególnych dziedzinach techniki.

W badaniu maszyn przyjęto początkowo, że są to obiekty naprawialne, a ich niezawodność oceniano stosując podawane w literaturze charakterystyki funkcyjne i liczbowe określone dla procesu odnowy z czasem odnowy porównywalnym z czasem poprawnego funkcjonowania między uszkodzeniami. Podczas analizy wyników badań zauważono, że nie wszystkie założenia teorii niezawodności są dla konkretnych maszyn spełnione. Dotyczyło to np. przywracania maszynom stanu zdatności po uszkodzeniach. W teorii odnowy i niezawodności przyjmuje się, że odnowa w pełni przywraca początkowe właściwości obiektu. Przy takim założeniu procesy użytkowania i napraw obiektu opisano prostymi modelami matematycznymi, zwanymi procesami odnowy, z pomijalnym czasem odnowy (sygnałowy proces odnowy) lub z czasem odnowy porównywalnym z czasem funkcjonowania obiektu między uszkodzeniami. Zauważono jednak, że w przypadku maszyn naprawa nie przywraca w pełni wszystkich początkowych ich własności. Na podstawie uzyskiwanych wyników stwierdzono, że nawet tzw. remont kapitalny (naprawa główna) przywraca początkowe własności maszyny w 70% czy w 75%, a nie w 100%. Ten oczywisty dla inżynierów fakt należało uwzględnić w opisie i w badaniach niezawodności maszyn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>