Zagadnienia związane z badaniem niezawodności wyrobów

Przedział ufności, wyznaczony na poziomie ufności 0,95, dla tej oceny ma postać (0,329, 0,721). Zatem, z prawdopodobieństwem 0,95, prawdopodobień stwo uszkodzenia się wyrobu przed upływem 600 h będzie mieściło się w przedziale od 0,329 do 0,721 ocenić średni czas zdatności między uszkodzeniami oraz średni czas naprawy, a także wyznaczyć oceny współczynnika gotowości oraz ocenę stacjonarnej wartości tego współczynnika. Metody wnioskowania statystycznego nie odbiegają od wyżej omówionych, lecz badania są długotrwałe.

Dokładność wyznaczanych w wyniku przeprowadzonych badań ocen charakterystyk trwałości, niezawodności i gotowości wyrobu zależy od liczebności próby. Im większa jest liczba obserwowanych egzemplarzy, n, tym większa jest też dokładność uzyskiwanych ocen (w sensie statystycznym). Nie występuje tu jednak prosta proporcjonalność, lecz zależności są bardziej skomplikowane. Na przykład, dla średniego czasu zdatności między uszkodzeniami (jeżeli jego rozkład jest normalny) ze wzrostem liczebności próby dokładność ocen wzrasta proporcjonalnie do kwadratowego pierwiastka z liczebności próby. Zwiększenie liczebności próby z 4 do 16 (a więc czterokrotnie) zwiększyłoby dokładność tylko dwukrotnie.

Zagadnienia związane z badaniem niezawodności wyrobów podczas ich użytkowania i eksploatacji muszą być rozstrzygnięte na etapie metodycznego przygotowania badań. Trzeba także przygotować odpowiednie sposoby i środki do rejestracji, gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych uzyskiwanych w wyniku pomiarów i obserwacji. Konieczne jest utworzenie banków danych o jakości i niezawodności wyrobu. Dane te będą przydatne przy opracowywaniu metod komputerowego wspomagania jakości lub metod komputerowego wspomagania zapewniania jakości (CAQ lub CAQA).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>