Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów

Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów oraz zarządzanie jakością wszystkich wykonywanych w przedsiębiorstwie prac (TQM) wymaga stosowania odpowiednich metod zarządzania, m.in. odpowiednich przedsięwzięć o ekonomicznym charakterze. W odniesieniu do całego przedsiębiorstwa może być stosowany np. rozrachunek wewnętrzny w obrębie zakładów lub działów, centra zysków itp., natomiast w odniesieniu do pracowników może być przyjmowany odpowiedni system wynagrodzeń premiujący jakość wykonywania zadań i ich wyniki.

Dokonywanie oceny wpływu jakości i niezawodności wyrobów na finansowy sukces przedsiębiorstwa jest złożonym zadaniem, w którym są wykorzystywane zależności między kosztami zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów a wielkością przychodów i zysków. Zależności te wynikają z mechanizmów rynkowych, które są ukierunkowane na korzyści klientów nabywa- jących oferowane wyroby, gdyż dzięki konkurencji jakościowo-cenowej mamy do czynienia z rynkiem klienta, a nie producenta. Wynikające z takiej sytuacji zależności przedstawiono na rys. 4.10.

Od relatywnej wartości wyrobu dla nabywcy zależy wielkość sprzedaży i wielkość przychodów. Różnica między przychodami a sumą kosztów wytworzenia wyrobów (z uwzględnieniem kosztów zapewniania jakości i niezawodności) stanowi o wyniku finansowym przedsiębiorstwa. Ze społecznego punktu widzenia należy także brać pod uwagę koszty eksploatacji wyrobów (energia, obsługa techniczna i technologiczna, naprawy, konserwacja i przechowywanie, likwidacja wyrobu itp.). Koszty te w pewnym stopniu także charakteryzują jakość i niezawodność wyrobu, jednak nie są one ponoszone przez producenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>