Zarządzanie przedsiębiorstwami w naszym kraju

Zarządzanie przedsiębiorstwami w naszym kraju powinno skupiać się na dążeniu do osiągania całkowitej jakości. Jest to nowa koncepcja zarządzania, w której pojęcie jakości dotyczy nie tylko wyrobów lub usług, lecz także procesów ich wytwarzania lub przygotowania, warunków pracy załogi przedsiębiorstwa, stosunków między pracownikami wewnątrz firmy, a także kontaktów z otoczeniem, w tym etyki działań, ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności, właściwego traktowania klientów itp. Oznacza to realizację nowego sposobu gospodarowania, w którym maksymalizacja zysków (zwłaszcza krótkookresowych) nie stanowi nadrzędnego celu działalności przedsiębiorstwa. Takie gospodarowanie prowadzi do nowej cywilizacji, w której są stosowane coraz nowocześniejsze, perfekcyjne techniki wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług, umożliwiające harmonijne ich powiązanie z wymaganiami ludzi i z warunkami przyrodniczymi. Techniki takie muszą być jednak ukierunkowane na szeroko rozumianą jakość lub – inaczej sprawę ujmując – na ciągłe doskonalenie jakości, w co muszą być w pełni zaangażowani wszyscy pracownicy.

Pojawia się konieczność nastawienia się na jakościowy rozwój, mający na celu poprawę społecznego dobrobytu. Trzeba odrzucić ideę rozwoju czysto ilościowego, która była dotychczas powszechnie stosowana, a przyjąć ideę jakościowego rozwoju, łagodzącego konflikty powstałe w układzie: produkcja-człowiek-środowisko przyrodnicze. Wdrożenie koncepcji rozwoju jakościowego jest jednak uwarunkowane zmianą sposobu myślenia wszystkich członków naszego społeczeństwa. Zmiana taka będzie możliwa tylko wtedy, gdy wszyscy obywatele będą świadomi znaczenia jakości i niezawodności wyrobów oraz jakości wszystkich czynności wykonywanych zarówno w miejscu pracy jak i domu, podczas rekreacji, wypoczynku itp. Można zauważyć, że od pożądanego w tym zakresie stanu jesteśmy jeszcze bardzo oddaleni. Trzeba jednak czynić wysiłki mające na celu zmianę mentalności społeczeństwa, co można osiągnąć przez właściwe kształcenie, popularyzację idei jakościowego rozwoju, prezentowanie stosowanych w nim metod i sposobów praktycznego postępowania. Można mieć nadzieję, że niniejsza praca będzie również stanowiła przyczynek do takiej popularyzacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>