Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szczegółowe metody przeprowadzania autoanalizy w celu wdrażania TQM w przedsiębiorstwie są bardzo pracochłonne. Przybliżona ocena sytuacji przedsiębiorstwa w tym zakresie może być dokonana w ciągu dwu dni w wyniku udzielenia odpowiedzi na 35 pytań zawartych w kwestionariuszu nagrody MBA. W ocenie uczestniczą zewnętrzni konsultanci (biegli w wykonywaniu takich analiz), dyrektor naczelny przedsiębiorstwa i podlegli mu kierownicy dwóch następnych szczebli zarządzania, a więc łącznie 12-15 osób. Udział doświadczonych konsultantów zewnętrznych jest konieczny ze względu na to, że kierownictwo przedsiębiorstwa może dokonywać ocen zbyt optymistycznych. Po zbadaniu sytuacji w aspekcie danego pytania każdy z uczestników przydziela odpowiednią liczbę punktów odnoszoną do maksymalnej liczby, jaką można uzyskać gdyby w tym aspekcie sytuacja w przedsiębiorstwie była idealna. Następnie jest wyznaczana procentowa wartość średnia danej oceny i wynikająca z niej liczba punktów. Suma punktów daje przybliżony wynik oceny sytuacji przedsiębiorstwa.

W ocenie poszukuje się odpowiedzi na 35 następujących pytań, związanych z ww. siedmioma kryteriami (tab. 11.1):

– 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

– 1.1. Czy cele przedsiębiorstwa zostały sformułowane na podstawie jakości, wizji i przyszłej pozycji na rynku? %

– 1.2. Czy całe kierownictwo uczestniczy w procesie komunikacji i realizacji tych celów? %

– 1.3. Czy postęp w realizacji dalekosiężnych celów jest okresowo kontrolowany? %

– 1.4. Czy wprowadzono system motywowania i wyróżniania pracowników i zespołów? %

– 1.5. Czy wkład pracy każdego pracownika jest oceniany na podstawie nadrzędnego celu i czy podlega on okresowej ocenie? %

– 1.6. Czy kierownicy najwyższego szczebla zdają sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności wobec opinii publicznej? %

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>