„Zasada ciągłego doskonalenia procesów”

W praktyce zasada „zero defektów” w całej rozciągłości jest trudna do realizacji, a osiągnięcie takiego celu ma raczej teoretyczny charakter, gdyż zawsze mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje, które doprowadzą do błędów, niezgodności z wymaganiami i wytworzenia wadliwego wyrobu. Zasada ta jednak jest wykorzystywana do formułowania coraz ambitniejszych celów z zakresu polityki zapewniania jakości wyrobów i jakości wszystkich prac w przedsiębiorstwie.

„Zasada ciągłego doskonalenia procesów” (Continuous Improvement Process) mówi o tym, że stale należy poszukiwać przvczyn występujących problemów i usuwać je lub ograniczać ich niekorzystny wpływ, tak aby wszystkie elementy systemu produkcyjnego i związane z nimi działania stawały się coraz lepsze.

Celem ciągłego doskonalenia procesów wytwórczych jest produkcja bez wad, bez awarii maszyn i urządzeń, bez niepotrzebnych prac, bez błędów w wykonywanych czynnościach, bez zbędnego magazynowania zapasów materiałów i gotowych wyrobów, bez żadnych strat we wszystkich rodzajach działań itp. Taki cel, mający charakter truizmu, w ogólnym ujęciu można sformułować łatwo. Chodzi jednak o to, by na podstawie aktualnego stanu procesu wytwórczego wyznaczyć cele szczegółowe, które powinny być zrealizowane w określonym czasie, przy czym nie może to być czas zbyt długi. Cele te powinny być wymierne, aby można było kontrolować, czy stosowane działania są skuteczne. Cele powinny mieć hierarchiczny układ, by suma celów pośrednich, osiąganych w kolejnych cyklach doskonalenia, umożliwiała zrealizowanie celu długookresowego, wynikającego z polityki zapewniania jakości i niezawodności wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>